Marc 4:3
שמעו שמוע הנה הזרע יצא לזרע׃
Marc 4:23
כל אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Marc 4:24
ויאמר אליהם ראו מה אתם שמעים במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם ועוד יוסף לכם השמעים׃
Marc 7:14
ויקרא אל כל העם ויאמר אליהם שמעו אלי כלכם והבינו׃
Marc 7:16
כל אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Matthieu 11:15
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Matthieu 13:9
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Matthieu 15:10
ויקרא אל העם ויאמר להם שמעו והבינו׃
Luc 8:18
לכן ראו איך תשמעון כי כל אשר יש לו נתון ינתן לו וכל אשר אין לו גם את אשר הוא חשב להיות לו יקח ממנו׃
Apocalypse 3:6
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃
Apocalypse 3:13
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃
Apocalypse 3:22
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות׃