Matthieu 8:23
וירד אל האניה וירדו אתו תלמידיו׃
Luc 8:22
ויהי היום וירד אל אניה הוא ותלמידיו ויאמר אליהם נעברה אל עבר הים וישוטו הימה׃
Marc 5:21
וישב ישוע לעבר באניה אל עבר הים ויקהל אליו המון רב והוא על שפת הים׃
Marc 6:45
ואחרי כן האיץ בתלמידיו לרדת באניה ולעבור לפניו אל עבר הים אל בית צידה עד שלחו את העם׃
Marc 8:13
ויעזב אותם וירד באניה וישב ויעבר אל עבר הים׃
Matthieu 8:18
ויהי כראות ישוע המון עם רב סביבתיו ויצו לעבר משם אל עבר הים׃
Matthieu 14:22
ויאץ ישוע בתלמידיו לרדת באניה לעבר לפניה אל עבר הים עד אשר ישלח את העם׃
Jean 6:1
ויהי אחרי כן ויצא ישוע אל עבר ים הגליל אשר לטיבריה׃
Jean 6:17
ויכס אתם החשך וישוע לא בא אליהם׃
Jean 6:25
וכאשר מצאו אתו מעבר הים ויאמרו אליו רבי מתי באת הלם׃