Matthieu 3:2
שובו כי מלכות השמים הגיעה׃
Matthieu 4:17
מן העת ההיא החל ישוע לקרא קרוא ואמור שובו כי הגיעה מלכות השמים׃
Matthieu 13:11
ויען ויאמר כי לכם נתן לדעת את סודות מלכות השמים ולהם לא נתן׃
Matthieu 13:31
וישם לפניהם משל אחר לאמר מלכות השמים דומה לגרגר של חרדל אשר לקחו איש ויזרעהו בשדהו׃
Matthieu 13:33
וישא עוד משלו ויאמר מלכות השמים דומה לשאר אשר לקחתו אשה ותטמנהו בשלש סאים קמח עד כי יחמץ כלו׃
Luc 13:18
ויאמר למה דומה מלכות האלהים ואל מה אמשילנה׃
Marc 4:3
שמעו שמוע הנה הזרע יצא לזרע׃
Marc 4:4
ויהי בזרעו ויפל מן הזרע על יד הדרך ויבא עוף השמים ויאכלהו׃
Marc 4:14-20
14
הזרע הוא זרע את הדבר׃
15
ואלה הם הנזרעים על יד הדרך אשר יזרע בם הדבר וכשמעם אותו מיד בא השטן וישא את הדבר הזרוע בלבבם׃
16
וכן הנזרעים על מקמות הסלע הם השמעים את הדבר ומהר בשמחה יקחהו׃
17
אך אין להם שרש בקרבם ורק לשעה יעמדו ואחר כן בהיות צרה ורדיפה על אדות הדבר מהרה יכשלו׃
18
והאחרים הנזרעים בין הקצים הם השמעים את הדבר׃
19
ודאגות העולם הזה ומרמת העשר ותאות שאר הדברים באות וממעכות את הדבר ופרי לא יהיה לו׃
20
ואלה המזרעים על האדמה הטובה הם השמעים את הדבר ומקבלים אתו ועשים פרי לשלשים שערים ולששים ולמאה׃
Proverbes 11:18
רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃
Ecclesiaste 11:4
שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור׃
Ecclesiaste 11:6
בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים׃
Esaïe 28:24-26
24
הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו׃
25
הלוא אם שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו׃
26
ויסרו למשפט אלהיו יורנו׃
Esaïe 32:20
אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור׃
Matthieu 13:3
וירב לדבר אליהם במשלים לאמר הנה הזורע יצא לזרע׃
Matthieu 13:24
וישם לפניהם משל אחר לאמר מלכות השמים דומה לאיש אשר זרע זרע טוב בשדהו׃
Luc 8:5
הזורע יצא לזרע את זרעו ובזרעו נפל מן הזרע על יד הדרך וירמס ועוף השמים אכלו׃
Luc 8:11
וזה הוא המשל הזרע דבר אלהים הוא׃
Jean 4:36-38
36
והקוצר יקח שכרו ויאסף תבואה לחיי עולמים למען ישמחו יחדו גם הזרע גם הקוצר׃
37
כי בזאת אמת המשל כי זה זרע ואחר יקצר׃
38
אנכי שלחתי אתכם לקצר את אשר לא עמלתם בו ואחרים עמלו ואתם נכנסתם בעמלם׃
Jean 12:24
אמן אמן אני אמר לכם אם לא יפל גרגר החטא אל תוך האדמה ומת ישאר לבדו וכאשר מת יעשה פרי הרבה׃
1 Corinthiens 3:6-9
6
אני נטעתי ואפולוס השקה אבל האלהים הוא הצמיח׃
7
על כן הנטע איננו מאומה והמשקה איננו מאומה כי אם האלהים המצמיח׃
8
והנטע והמשקה כאחד המה ואיש איש יקבל את שכרו כפי עמלו׃
9
כי עזרי אל אנחנו ואתם שדה אלהים ובנין אלהים אתם׃
Jacques 3:18
ופרי הצדקה בשלום יזרע לעשי השלום׃
1 Pierre 1:23-25
23
כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃
24
כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃
25
ודבר יהוה יקום לעולם וזה הוא הדבר אשר בשר לכם׃