Marc 2:13
וישב לצאת אל יד הים ויבאו אליו כל העם וילמדם׃
Matthieu 13:1
ויהי ביום ההוא ויצא ישוע מן הבית וישב על הים׃
Matthieu 13:2-9
2
ויקהלו אליו המון עם רב וירד אל האניה וישב בה וכל העם עמדים על שפת הים׃
3
וירב לדבר אליהם במשלים לאמר הנה הזורע יצא לזרע׃
4
ובזרעו נפל מן הזרע על יד הדרך ויבא העוף ויאכלהו׃
5
ויש אשר נפל על מקמות סלע אשר אין לו שם אדמה הרבה וימהר לצמח כי לא היה לו עמק אדמה׃
6
ויהי כזרח השמש ויצרב וייבש כי לא היה לו שרש׃
7
ויש אשר נפל בין הקצים ויעלו הקצים וימעכהו׃
8
ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויתן פרי זה מאה שערים וזה ששים וזה שלשים׃
9
מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Luc 8:4-8
4
ויהי בהתאסף המון עם רב אשר יצאו אליו מעיר ועיר וידבר במשל׃
5
הזורע יצא לזרע את זרעו ובזרעו נפל מן הזרע על יד הדרך וירמס ועוף השמים אכלו׃
6
ויש אשר נפל על הסלע ויצמח וייבש כי לא היתה לו לחה׃
7
ויש אשר נפל בתוך הקצים ויצמחו הקצים עמו וימעכהו׃
8
ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויצמח ויעש פרי מאה שערים כזאת דבר ויזעק מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Luc 5:1-3
1
ויהי כאשר נדחק המון העם לשמע את דבר האלהים והוא עמד על יד ים גניסר׃
2
וירא שתי אניות עמדות על יד הים והדיגים יצאו מהן וידיחו את המכמרות׃
3
וירד אל אחת מן האניות אשר היא לשמעון ויבקש ממנו להוליכו מעט מן היבשה אל הים וישב וילמד את העם מתוך האניה׃