1 Samuel 22:20-22
20
וימלט בן אחד לאחימלך בן אחטוב ושמו אביתר ויברח אחרי דוד׃
21
ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני יהוה׃
22
ויאמר דוד לאביתר ידעתי ביום ההוא כי שם דויג האדמי כי הגד יגיד לשאול אנכי סבתי בכל נפש בית אביך׃
1 Samuel 23:6
ויהי בברח אביתר בן אחימלך אל דוד קעילה אפוד ירד בידו׃
1 Samuel 23:9
וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד׃
2 Samuel 8:17
וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר׃
2 Samuel 15:24
והנה גם צדוק וכל הלוים אתו נשאים את ארון ברית האלהים ויצקו את ארון האלהים ויעל אביתר עד תם כל העם לעבור מן העיר׃
2 Samuel 15:29
וישב צדוק ואביתר את ארון האלהים ירושלם וישבו שם׃
2 Samuel 15:35
והלוא עמך שם צדוק ואביתר הכהנים והיה כל הדבר אשר תשמע מבית המלך תגיד לצדוק ולאביתר הכהנים׃
2 Samuel 20:25
ושיא ספר וצדוק ואביתר כהנים׃
1 Rois 1:7
ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדניה׃
1 Rois 2:22
ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שאלת את אבישג השנמית לאדניהו ושאלי לו את המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה׃
1 Rois 2:26
ולאביתר הכהן אמר המלך ענתת לך על שדיך כי איש מות אתה וביום הזה לא אמיתך כי נשאת את ארון אדני יהוה לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר התענה אבי׃
1 Rois 2:27
ויגרש שלמה את אביתר מהיות כהן ליהוה למלא את דבר יהוה אשר דבר על בית עלי בשלה׃
1 Rois 4:4
ובניהו בן יהוידע על הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃
Exode 29:32
ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד׃
Exode 29:33
ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם׃
Lévitique 24:5-9
5
ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת׃
6
ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה׃
7
ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה׃
8
ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם׃
9
והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם׃