Génèse 29:22
ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה׃
Juges 14:10
וירד אביהו אל האשה ויעש שם שמשון משתה כי כן יעשו הבחורים׃
Juges 14:11
ויהי כראותם אותו ויקחו שלשים מרעים ויהיו אתו׃
Psaumes 45:14
לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך׃
Cantique des Cantiques 6:8
ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר׃
Matthieu 25:1-10
1
אז תדמה מלכות השמים לעשר עלמות אשר לקחו את נרותיהן ותצאנה לקראת החתן׃
2
חמש מהן היו חכמות וחמש כסילות׃
3
הכסילות לקחו את הנרות ולא לקחו עמהן שמן׃
4
והחכמות לקחו שמן בכליהן ואת נרותיהן׃
5
וכאשר בשש החתן לבוא ותנמנה כלן ותרדמנה׃
6
ויהי בחצות הלילה ותהי צוחה הנה החתן צאינה לקראתו׃
7
אז התעוררו כל העלמות ההן ותיטבנה את נרותיהן׃
8
ותאמרנה הכסילות אל החכמות תנה לנו משמנכן כי יכבו נרותינו׃
9
ותענינה החכמות לאמר לא כן פן יחסר לנו ולכן כי אם לכנה אל המוכרים וקנינה לכן׃
10
ויהי בעת לכתן לקנות ויבוא החתן והנכנות ללכת באו אתו אל החתנה ותסגר הדלת׃