Marc 2:7
מה ידבר זה גדופים כאלה מי יוכל לסלח חטאים בלתי האלהים לבדו׃
Esaïe 65:5
האמרים קרב אליך אל תגש בי כי קדשתיך אלה עשן באפי אש יקדת כל היום׃
Luc 15:2-7
2
וילונו הפרושים והסופרים לאמר הנה זה מקבל את החטאים ואכל אתם׃
3
וידבר אליהם את המשל הזה לאמר׃
4
מי זה האיש מכם אשר לו מאה כבשים ואבד לו אחד מהם ולא יטוש את התשעים ותשעה במדבר והלך אחרי האבד עד כי ימצאהו׃
5
והיה כמצאו אתו ישימנו על כתפיו בשמחה׃
6
ובא אל ביתו וקרא לאהביו ולשכניו יחד לאמר שמחו אתי כי מצאתי את שיי האבד׃
7
אני אמר לכם כי כן תהיה שמחה בשמים על חוטא אחד השב יותר מעל תשעים ותשעה צדיקים אשר לא יצטרכו לתשובה׃
Luc 18:11
ויתיצב הפרוש לבדו ויתפלל לאמר אלהים אודך כי אינני כאשר האדם הגזלים והעשקים והנאפים או גם כמכס הזה׃
Luc 19:7
וילונו כל הראים לאמר בא ללון בבית איש חוטא׃
Luc 19:10
כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד׃
1 Corinthiens 2:15
אבל האדם הרוחני ידין את הכל ואותו לא ידין איש׃
Hébreux 12:3
התבוננו אליו אשר נשא כלמת חטאים גדולה כזאת למען לא תיעפו ולא תיגעו בנפשותיכם׃
Matthieu 18:17
ואם לא ישמע אליהם הגד אל הקהל ואם לא ישמע גם אל הקהל והיה לך כגוי וכמוכס׃