Marc 16:15
ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃
Matthieu 26:12
כי אשר שפכה את השמן הזה על גופי לחנט אותי עשתה זאת׃
Matthieu 26:13
אמן אמר אני לכם באשר תקרא הבשורה הזאת בכל העולם גם את אשר היא עשתה יספר לזכרון לה׃
Nombres 31:54
ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה׃
Psaumes 112:6-9
6
כי לעולם לא ימוט לזכר עולם יהיה צדיק׃
7
משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה׃
8
סמוך לבו לא יירא עד אשר יראה בצריו׃
9
פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד׃
Zacharie 6:14
והעטרת תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן צפניה לזכרון בהיכל יהוה׃