2 Rois 8:12-15
12
ויאמר חזאל מדוע אדני בכה ויאמר כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה מבצריהם תשלח באש ובחריהם בחרב תהרג ועלליהם תרטש והרתיהם תבקע׃
13
ויאמר חזהאל כי מה עבדך הכלב כי יעשה הדבר הגדול הזה ויאמר אלישע הראני יהוה אתך מלך על ארם׃
14
וילך מאת אלישע ויבא אל אדניו ויאמר לו מה אמר לך אלישע ויאמר אמר לי חיה תחיה׃
15
ויהי ממחרת ויקח המכבר ויטבל במים ויפרש על פניו וימת וימלך חזהאל תחתיו׃
2 Rois 10:32
בימים ההם החל יהוה לקצות בישראל ויכם חזאל בכל גבול ישראל׃
Jérémie 17:9
עקב הלב מכל ואנש הוא מי ידענו׃
1 Corinthiens 10:12
לכן החשב שהוא נצב ירא פן יפול׃