Marc 15:19
ויכו על ראשו בקנה וירקו בו ויכרעו על ברכיהם וישתחוו לו׃
Nombres 12:14
ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף׃
Job 30:10
תעבוני רחקו מני ומפני לא חשכו רק׃
Esaïe 50:6
גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃
Esaïe 52:14
כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם׃
Esaïe 53:3
נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃
Michée 5:1
עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל׃
Matthieu 26:67
וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃
Matthieu 26:68
ויאמרו הנבא לנו המשיח מי הוא המכה אותך׃
Luc 22:63
והאנשים אשר אחזו את ישוע התעללו בו ויכהו׃
Luc 22:64
ויחפו את ראשו ויכהו על פניו וישאלהו לאמר הנבא מי הוא ההלם אותך׃
Jean 18:22
ויהי כדברו הדברים האלה ויך אחד המשרתים העמד שמה את ישוע על הלחי ויאמר הכזאת תענה את הכהן הגדול׃
Jean 19:3
ויאמרו שלום לך מלך היהודים ויכהו על הלחי׃
Actes 23:2
ויצו חנניה הכהן הגדול את העמדים עליו להכותו על פיו׃
Hébreux 12:2
ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃