Psaumes 39:1
למנצח לידיתון מזמור לדוד אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי׃
Psaumes 39:2
נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר׃
Psaumes 39:9
נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית׃
Esaïe 53:7
נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃
Matthieu 27:12-14
12
וידברו עליו שטנה הכהנים הגדולים והזקנים והוא לא ענה דבר׃
13
ויאמר אליו פילטוס האינך שמע כמה הם מעידים בך׃
14
ולא ענהו אף דבר אחד ויתמה ההגמון עד מאד׃
Actes 8:32
וענין הכתוב אשר קרא זה הוא כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃
1 Pierre 2:23
אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃
Marc 15:2
וישאל אותו פילטוס האתה מלך היהודים ויען ויאמר אליו אתה אמרת׃
Matthieu 11:3-5
3
ויאמר אליו האתה הוא הבא אם נחכה לאחר׃
4
ויען ישוע ויאמר להם לכו הגידו ליוחנן את אשר שמעתם וראיתם׃
5
עורים ראים ופסחים מתהלכים מצרעים מטהרים וחרשים שומעין ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם׃
Matthieu 16:16
ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים׃
Matthieu 26:63
וישוע החריש ויען הכהן הגדול ויאמר לו משביעך אני באלהים חיים שתאמר לנו אם אתה הוא המשיח בן האלהים׃
Matthieu 26:64
ויאמר אליו ישוע אתה אמרת אבל אני אמר לכם כי מעתה תראו את בן האדם ישב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃
Luc 22:67-70
67
ויאמר אליהם כי אגיד לכם לא תאמינו׃
68
וגם אם אשאל לא תשיבו דבר ולא תשלחוני׃
69
אבל מעתה יהיה בן האדם ישב לימין גבורת האלהים׃
70
ויאמרו כלם הכי אתה הוא בן האלהים ויאמר אליהם אתם אמרתם כי אני הוא׃
Jean 10:24
ויסבו אתו היהודים ויאמרו אליו עד אנה תתלה את נפשנו את המשיח אתה הגידה לנו ברור׃
Jean 18:37
ויאמר אליו פילטוס אם כן אפוא מלך אתה ויען ישוע אתה אמרת כי מלך אנכי לזה נולדתי ולזה באתי בעולם להעיד לאמת כל אשר הוא מן האמת ישמע בקולי׃
Psaumes 2:7
אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃
Psaumes 119:12
ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃
Esaïe 9:6
כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Matthieu 3:17
והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Matthieu 8:29
והנה הם צעקים לאמר מה לנו ולך ישוע בן האלהים הבאת הלם לענותנו בלא עתנו׃
Jean 1:34
ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים׃
Jean 1:49-51
49
ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃
50
ויען ישוע ויאמר אליו על אמרי לך כי תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה׃
51
ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לכם מעתה תראו השמים נפתחים ומלאכי אלהים עלים וירדים על בן אלהים׃
Jean 5:18-25
18
אז יוסיפו היהודים לבקש את נפשו כי מלבד אשר חלל את השבת עוד אמר כי האלהים הוא אביו וידמה לאלהים׃
19
ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמן אני אמר לכם לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו בלתי את אשר יראה את אביו עשה כי את אשר עשה הוא גם הבן יעשה כמהו׃
20
כי האב אהב את הבן ומראה אתו כל אשר יעשה ועוד מעשים גדולים מאלה יראהו למען תתמהו׃
21
כי כאשר האב יעיר ויחיה את המתים כן גם הבן יחיה את אשר יחפץ׃
22
כי האב לא ידין איש כי אם כל המשפט נתן לבן למען יכבדו כלם את הבן כאשר יכבדו את האב׃
23
מי אשר לא יכבד את הבן גם את האב אשר שלחו איננו מכבד׃
24
אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים׃
25
אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃
Jean 10:30
אני ואבי אחד אנחנו׃
Jean 10:31
אז ירימו היהודים כפעם בפעם אבנים לסקלו׃
Jean 10:36
ואיך תאמרו על אשר קדשו האב ושלחו לעולם מגדף אתה יען אמרתי בן אלהים אני׃
Jean 19:7
ויענו היהודים תורה יש לנו ועל פי תורתנו חיב מות הוא כי עשה עצמו לבן אלהים׃
1 Timothée 1:11
כפי בשורת כבוד האל המברך אשר פקדה עלי׃
1 Timothée 6:15
אשר יראנה בעתה המברך והשליט לבדו מלך המלכים ואדני האדנים׃