Matthieu 18:28
ויצא העבד ההוא מלפניו וימצא אחד מחבריו העבדים והוא חיב לו מאה דינרים ויחזק בו ויחנקהו לאמר שלם את אשר אתה חיב לי׃
Jean 6:7
ויען אתו פילפוס לחם מאתים דינר לא ימצא להם לקחת לו איש איש מעט׃
Jean 12:5
מדוע לא נמכרה המרקחת בשלש מאות דינר ונתן לעניים׃
Jean 12:6
והוא לא דבר את זאת מחמלתו על העניים כי אם גנב היה וכיס הכסף אתו וישא כל אשר ישימו בו׃
Jean 13:29
כי יש אשר חשבו כי אמר אליו ישוע קנה לנו צרכי החג או לתת לאביונים יען אשר כיס הכסף תחת יד יהודה׃
Ephésiens 4:28
מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃
Exode 16:7
ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ונחנו מה כי תלונו עלינו׃
Exode 16:8
ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלינם עליו ונחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה׃
Deutéronome 1:27
ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו׃
Psaumes 106:25
וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה׃
Matthieu 20:11
ויהי בקחתם וילונו על בעל הבית לאמר׃
Luc 15:2
וילונו הפרושים והסופרים לאמר הנה זה מקבל את החטאים ואכל אתם׃
Jean 6:43
ויען ישוע ויאמר אליהם אל תלינו איש אל רעהו׃
1 Corinthiens 10:10
גם לא תלינו כאשר הלינו מקצתם וימותו ביד המשחית׃
Philippiens 2:14
עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃
Jude 1:16
אלה הם הרגנים והמתאוננים ההלכים אחרי תאותיהם אשר פיהם ידבר עתק הדרי פנים עקב שחד׃