Marc 14:34
ויאמר אליהם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו׃
Matthieu 24:42
לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
Matthieu 25:13
לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃
Matthieu 26:41
שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה׃
Luc 21:36
לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃
Luc 22:40
ויבא אל המקום ויאמר אליהם התפללו לבלתי בוא לידי נסיון׃
Luc 22:46
]74-64[ ויאמר אליהם למה תישנו קומו והתפללו אשר לא תבאו לידי נסיונ, עודנו מדבר והנה המון ואחד משנים העשר הנקרא יהודה הלך לפניהם ויקרב אל ישוע לנשק לו׃
1 Corinthiens 16:13
שקדו ועמדו באמונה התאששו והתחזקו׃
1 Pierre 5:8
התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃
Apocalypse 3:2
שקד וחזק את השארית הקרובה למות כי לא מצאתי מעשיך שלמים לפני האלהים׃
Apocalypse 3:3
זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃
Apocalypse 3:10
יען שמרת דבר סבלנותי אשמרך גם אנכי משעת הנסיון העתידה לבוא על תבל כלה לנסות את ישבי הארץ׃
Romains 7:18-25
18
כי ידעתי אשר בי בבשרי לא ישב טוב הן הרצון יש עמדי אבל עשות הטוב לא מצאתי׃
19
כי אינני עשה הטוב אשר אני רצה בו כי אם הרע אשר אינני רצה בו אותו אני עשה׃
20
ואם את אשר לא רציתי בו אני עשה לא עוד אנכי הפעל כי החטא הישב בקרבי׃
21
ובכן מצא אני בי זה החק אנכי רצה לעשות הטוב ודבק בי הרע׃
22
כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים׃
23
אך ראה אני באברי חק אחר הלחם לחק שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באברי׃
24
אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המות הזה׃
25
אודה לאלהים בישוע המשיח אדנינו׃ [ (Romans 7:26) לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלהים ובבשרי אני עבד לתורת החטא׃ ]
Galates 5:17
כי הבשר מתאוה הפך מן הרוח והרוח הפך מן הבשר ושניהם מתקוממים זה לזה עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו׃
Philippiens 2:12
לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃