Marc 14:65
ויחלו מהם לרק בו ויחפו את פניו ויכהו באגרף ויאמרו אליו הנבא והמשרתים הכאיבהו בהכותם אותו על הלחי׃
Marc 15:17-20
17
וילבישהו ארגמן וישרגו עטרת קצים ויעטרהו׃
18
ויחלו לברכו לאמר שלום לך מלך היהודים׃
19
ויכו על ראשו בקנה וירקו בו ויכרעו על ברכיהם וישתחוו לו׃
20
ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את הארגמן וילבישהו את בגדיו ויוציאהו לצלב אותו׃
Marc 15:29-31
29
והעברים גדפו אותו ויניעו ראשם לאמר האח אתה ההורס את ההיכל ובונה אותו בשלשת ימים׃
30
הושע את עצמך ורדה מן הצלב׃
31
וכן לעגו לו גם ראשי הכהנים עם הסופרים באמרם איש אל רעהו את אחרים הושיע ואת עצמו לא יוכל להושיע׃
Psaumes 22:6-8
6
ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם׃
7
כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃
8
גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃
Psaumes 22:13-8
Esaïe 53:3
נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃
Matthieu 27:27-44
27
ויקחו אנשי הצבא אשר להגמון את ישוע ויביאהו אל בית המשפט ויאספו עליו את כל הגדוד׃
28
ויפשיטו אותו את בגדיו ויעטפהו מעיל שני׃
29
וישרגו קצים ויעשו עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו ויכרעו לפניו ויתלוצצו בו לאמר שלום לך מלך היהודים׃
30
וירקו בו ויקחו את הקנה ויכהו על ראשו׃
31
ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את המעיל וילבישהו את בגדיו ויוליכהו לצלב׃
32
ויהי בצאתם וימצאו איש קוריני ושמו שמעון ויאנסו אתו לשאת לו את צלבו׃
33
ויבאו אל המקום הנקרא גלגלתא הוא מקום גלגלת׃
34
ויתנו לו לשתות חמץ מזוג במרורה ויטעם ולא אבה לשתות׃
35
ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו להם את בגדיו וגורל הפילו למלאת את אשר נאמר בפי הנביא יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל׃
36
וישבו שמה וישמרו אותו׃
37
וישימו את דבר אשמתו כתוב ממעל לראשו זה הוא ישוע מלך היהודים׃
38
ויצלבו אתו שני פריצים אחד לימינו ואחד לשמאלו׃
39
והעברים גדפו אותו ויניעו את ראשם׃
40
ויאמרו אתה ההרס את ההיכל ובנהו בשלשת ימים הושע לנפשך ואם בן האלהים אתה רדה מן הצלב׃
41
וכן הלעיגו גם ראשי הכהנים עם הסופרים והזקנים לאמר׃
42
את אחרים הושיע ולעצמו לא יוכל להושיע אם מלך ישראל הוא ירד נא עתה מן הצלב ונאמין בו׃
43
בטח באלהים עתה יפלטהו אם חפץ בו כי אמר בן האלהים אני׃
44
וגם הפריצים הנצלבים אתו חרפהו כדברים האלה׃
Luc 22:63-65
63
והאנשים אשר אחזו את ישוע התעללו בו ויכהו׃
64
ויחפו את ראשו ויכהו על פניו וישאלהו לאמר הנבא מי הוא ההלם אותך׃
65
ועוד גדופים אחרים הרבו עליו׃
Luc 23:11
ויבז אתו הורדוס עם צבאותיו ויהתל בו וילבש אותו בגד זהורית וישלחהו אל פילטוס׃
Luc 23:35-39
35
והעם עמד שם וראה וילעגו לו השרים לאמר את אחרים הושיע יושע נא את נפשו אם הוא המשיח בחיר האלהים׃
36
ויהתלו בו אנשי הצבא ויגשו ויביאו לו חמץ׃
37
ויאמרו אם אתה הוא מלך היהודים הושע את נפשך׃
38
וגם מכתב היה ממעל לו בכתב יוני ורומי ועברי זה הוא מלך היהודים׃
39
ואחד מאנשי הבליעל התלוים גדפו לאמר הלא אתה המשיח הושע את עצמך ואתנו׃
Jean 19:2
וישרגו אנשי הצבא עטרת קצים וישימו אתו על ראשו ויעטהו לבוש ארגמן׃
Jean 19:3
ויאמרו שלום לך מלך היהודים ויכהו על הלחי׃
Marc 14:63
ויקרע הכהן הגדול את בגדיו ויאמר מה לנו עוד לבקש עדים׃
Job 30:10
תעבוני רחקו מני ומפני לא חשכו רק׃
Esaïe 50:6
גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃
Matthieu 26:67
וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃
Psaumes 16:10
כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת׃
Osée 6:2
יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו׃
Jean 1:17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
Jean 2:10
ויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה׃
Matthieu 12:39
ויען ויאמר אליהם דור רע ומנאף מבקש לו אות ואות לא ינתן לו בלתי אם אות יונה הנביא׃
Matthieu 12:40
כי כאשר היה יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלשה ימים ושלשה לילות׃
1 Corinthiens 15:4
וכי נקבר וכי הוקם ביום השלישי כפי הכתובים׃