Matthieu 3:17
והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Jean 5:37
והאב אשר שלחני הוא מעיד עלי ואתם את קולו לא שמעתם מעולם ותמונתו לא ראיתם׃
Jean 12:28-30
28
אבי פאר את שמך ותצא בת קול מן השמים גם פארתי וגם אוסיף לפאר׃
29
והעם העמדים שמה כשמעם אמרו רעם נשמע ואחרים אמרו מלאך דבר אתו׃
30
ויען ישוע ויאמר לא למעני היה הקול הזה כי אם למענכם׃
2 Pierre 1:17
כי לקח מאת אלהים האב יקר וכבוד בבא אליו קול מתוך הדרת כבודו לאמר זה בני ידידי רצתה נפשי בו׃
2 Pierre 1:18
ואת הקול הזה שמענו באזנינו יצא משמים בהיותנו עמו בהר הקדש׃
Marc 9:7
ויהי ענן סוכך עליהם ויצא מן הענן קול אמר זה בני ידידי אליו שמעו׃
Psaumes 2:7
אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃
Esaïe 42:1
הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃
Matthieu 17:5
עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Luc 9:35
ויצא קול מן הענן אמר זה בני ידידי אליו תשמעון׃
Jean 1:34
ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים׃
Jean 3:16
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
Jean 3:35
האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃
Jean 3:36
כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃
Jean 5:20-23
20
כי האב אהב את הבן ומראה אתו כל אשר יעשה ועוד מעשים גדולים מאלה יראהו למען תתמהו׃
21
כי כאשר האב יעיר ויחיה את המתים כן גם הבן יחיה את אשר יחפץ׃
22
כי האב לא ידין איש כי אם כל המשפט נתן לבן למען יכבדו כלם את הבן כאשר יכבדו את האב׃
23
מי אשר לא יכבד את הבן גם את האב אשר שלחו איננו מכבד׃
Jean 6:69
ואנחנו האמנו ונדע כי אתה המשיח בן אל חי׃
Romains 1:4
אשר הוכן לבן האלהים בגבורה לפי רוח הקדשה בתחיתו מבין המתים הוא ישוע המשיח אדנינו׃
Colossiens 1:13
אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃