Matthieu 21:31
מי משניהם עשה את רצון האב ויאמרו אליו הראשון ויאמר להם ישוע אמן אמר אני לכם המוכסים והזונות יקדמו אתכם לבוא אל מלכות האלהים׃
Matthieu 21:32
כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה ולא האמנתם לו אבל המוכסים והזונות הם האמינו לו ואתם ראיתם ולא שבתם אחרי כן להאמין לו׃
Marc 2:14-17
14
ויהי בעברו וירא את לוי בן חלפי ישב בבית המכס ויאמר אליו לכה אחרי ויקם וילך אחריו׃
15
ויהי כאשר הסב בביתו ויסבו מוכסים וחטאים רבים עם ישוע ועם תלמידיו כי רבים היו ההלכים אחריו׃
16
והסופרים והפרושים ראו אתו אכל עם המוכסים והחטאים ויאמרו אל תלמידיו למה זה עם החטאים והמוכסים אכל רבכם׃
17
וישמע ישוע ויאמר החזקים אינם צריכים לרפא כי אם החלים לא באתי לקרא הצדיקים כי אם החטאים לתשובה׃
Luc 5:27
ויהי אחרי כן ויצא וירא מוכס ושמו לוי יושב בבית המכס ויאמר אליו לכה אחרי׃
Luc 5:28
ויעזב את הכל ויקם וילך אחריו׃
Luc 15:1
ויהי בקרב אליו כל המוכסים והחטאים לשמע אותו׃
Luc 15:2
וילונו הפרושים והסופרים לאמר הנה זה מקבל את החטאים ואכל אתם׃
Luc 19:2-10
2
והנה איש ושמו זכי מראשי המוכסים והוא עשיר׃
3
ויבקש לראות את ישוע מי הוא ולא יכל מפני העם כי שפל קומה היה׃
4
ויקדם וירץ ויעל על שקמה לראותו כי שם הדרך אשר יעבר בה׃
5
ויהי בבאו אל המקום ההוא ויבט ישוע ויראהו ויאמר אליו זכי רד מהר כי צריך אני לשבת היום בביתך׃
6
וימהר וירד ויאספהו בשמחה׃
7
וילונו כל הראים לאמר בא ללון בבית איש חוטא׃
8
ויעמד זכי ויאמר אל האדון הנה אדני את מחצית נכסי אני נתן לעניים ואם עשקתי איש אשיב לו ארבעתים׃
9
ויאמר אליו ישוע היום היתה תשועה לבית הזה באשר בן אברהם גם הוא׃
10
כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד׃
Matthieu 4:18-22
18
ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו׃
19
ויאמר אליהם לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
20
ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו אחריו׃
21
ויהי כעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו באניה עם זבדי אביהם מתקנים את מכמרותם ויקרא אליהם׃
22
ויעזבו מיד את האניה ואת אביהם וילכו אחריו׃
1 Rois 19:19-21
19
וילך משם וימצא את אלישע בן שפט והוא חרש שנים עשר צמדים לפניו והוא בשנים העשר ויעבר אליהו אליו וישלך אדרתו אליו׃
20
ויעזב את הבקר וירץ אחרי אליהו ויאמר אשקה נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך ויאמר לו לך שוב כי מה עשיתי לך׃
21
וישב מאחריו ויקח את צמד הבקר ויזבחהו ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן לעם ויאכלו ויקם וילך אחרי אליהו וישרתהו׃
Galates 1:16
לגלות בי את בנו שאבשרנו בגוים מיד לא נועצתי עם בשר ודם׃