Matthieu 4:23
ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
Matthieu 4:24
ויצא שמעו בכל ארץ סוריא ויביאו אליו את כל החולים המענים בכל חלים ומכאובים ואחוזי שדים ומכי ירח ונכי אברים וירפאם׃
Matthieu 11:1
ויהי ככלות ישוע לצות את שנים עשר תלמידיו וילך משם ללמד ולקרא בעריהם׃
Matthieu 11:5
עורים ראים ופסחים מתהלכים מצרעים מטהרים וחרשים שומעין ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם׃
Marc 1:32-39
32
ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל החולים ואת אחוזי השדים׃
33
וכל העיר נאספו יחדו פתח הבית׃
34
וירפא רבים אשר היו חולים חליים שונים ויגרש שדים הרבה ולא נתן את השדים לדבר כי ידעהו׃
35
וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃
36
וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו׃
37
וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך׃
38
ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי׃
39
ויהי קרא בבתי כנסיותיהם בכל הגליל ויגרש את השדים׃
Marc 6:6
ויתמה על חסרון אמונתם ויסב בכפרים סבוב ולמד׃
Marc 6:56
ובכל מקום אשר יבא אל הכפרים או הערים ואל השדות שם שמו את החולים בחוצות ויתחננו לו כי יגעו רק בציצת בגדו והיה כל אשר נגעו ונושעו׃
Luc 4:43
ויאמר להם הן עלי לבשר גם לערים האחרות את בשורת מלכות האלהים כי לזאת שלחתי׃
Luc 4:44
ויהי קורא בבתי הכנסיות אשר בגליל׃
Luc 13:22
ויעבר בערים ובכפרים עבור ולמד וישם את דרכו לבוא ירושלים׃
Actes 2:22
אנשי ישראל שמעו הדברים האלה ישוע הנצרי האיש אשר נאמן לכם מאת האלהים בגבורות ובמופתים ובאתות אשר האלהים עשה על ידו בתוככם כאשר ידעתם גם אתם׃
Actes 10:38
את אשר משח האלהים את ישוע הנצרי ברוח הקדש ובגבורה ויעבר בארץ עשה חסד ורפא את כל הנכבשים תחת יד השטן כי האלהים היה עמו׃