Marc 5:22-43
22
והנה בא אחד מראשי הכנסת ושמו יאיר וירא אתו ויפל לרגליו׃
23
ויתחנן אליו מאד לאמר בתי הקטנה חלתה עד למות אנא בוא נא ושים ידיך עליה למען תרפא ותחיה׃
24
וילך אתו וילכו אחריו המון רב וידחקהו׃
25
ואשה היתה זבת דם שתים עשרה שנה׃
26
והיא סבלה הרבה תחת ידי רפאים רבים והוציאה את כל אשר לה ולא להועיל ויהי חליה חזק מאד׃
27
ויהי כשמעה את שמע ישוע ותבוא בהמון העם מאחריו ותגע בבגדו׃
28
כי אמרה רק אם אגע בבגדיו אושע׃
29
וייבש מקור דמיה פתאם ותבן בבשרה כי נרפא נגעה׃
30
וברגע ידע ישוע בנפשו כי גבורה יצאה ממנו ויפן בתוך העם ויאמר מי נגע בבגדי׃
31
ויאמר אליו תלמידיו אתה ראה את ההמון דוחק אתך ואמרת מי נגע בי׃
32
ויבט סביב לראות את אשר עשתה זאת׃
33
ותירא האשה ותחרד כי ידעה את אשר נעשה לה ותבא ותפל לפניו ותגד לו את האמת כלה׃
34
ויאמר אליה בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום וחיית מנגעך׃
35
עודנו מדבר והנה באים מבית ראש הכנסת לאמר בתך מתה למה תטריח עוד את המורה׃
36
וכשמע ישוע את הדבר אשר דברו ויאמר אל ראש הכנסת אל תירא רק האמינה׃
37
ולא הניח לאיש ללכת אתו בלתי אם לפטרוס וליעקב וליוחנן אחי יעקב׃
38
ויבא בית ראש הכנסת וירא המון הבכים והמיללים הרבה׃
39
ובבאו אמר אליהם מה תהמו ותבכו הנערה לא מתה אך ישנה היא׃
40
וישחקו לו והוא גרש את כלם ויקח את אבי הנערה ואת אמה ואת אשר אתו ויבא החדרה אשר שם שכבת הנערה׃
41
ויאחז ביד הנערה ויאמר אליה טליתא קומי אשר פרושו הילדה אני אמר לך קומי נא׃
42
ומיד קמה הילדה ותתהלך והיא בת שתים עשרה שנה וישמו שמה גדולה׃
43
ויזהר אותם מאד שלא יודע הדבר לאיש ויאמר לתת לה לאכול׃
Luc 8:41-56
41
והנה בא איש ושמו יאיר והוא ראש בית הכנסת ויפל לרגלי ישוע ויתחנן לו לבוא אתו אל ביתו׃
42
כי בת יחידה כשתים עשרה שנה היתה לו והיא נוטה למות ויהי בלכתו שמה וידחקהו המון העם׃
43
ואשה זבת דם שתים עשרה שנה אשר הוציאה כל קנינה לרפאים ואין איש יכל לרפאתה׃
44
היא קרבה מאחריו ותגע בציצת בגדו וזוב דמה עמד פתאם׃
45
ויאמר ישוע מי זה נגע בי וכלם כחשו ויאמר פטרוס והעמדים אצלו מורה המון העם דחקים ולחצים אתך ואתה תאמר מי נגע בי׃
46
ויאמר ישוע נגע בי אדם כי ידעתי אשר יצאה ממני גבורה׃
47
ותרא האשה כי לא נסתרה ממנו ותחרד לקראתו ותפל לפניו ותגד באזני כל העם על מה נגעה בו ואיך נרפאה פתאם׃
48
ויאמר אליה חזקי בתי אמונתך הושיעה לך לכי לשלום׃
49
עודנו מדבר ואיש בא מבית ראש הכנסת ויאמר מתה בתך אל תטריח את המורה׃
50
וישמע ישוע ויען ויאמר לו אל תירא אך האמן והיא תושע׃
51
ויבא הביתה ולא הניח לאיש לבוא אתו בלתי אם לפטרוס וליעקב וליוחנן ולאבי הילדה ולאמה׃
52
וכלם בכים וספדים לה ויאמר אל תבכו כי לא מתה אך ישנה היא׃
53
וישחקו עליו באשר ידעו כי מתה׃
54
והוא אחז בידה ויקרא לאמר הילדה קומי׃
55
ותשב רוחה ותקם פתאם ויצו לתת לה לאכול׃
56
וישתוממו אביה ואמה והוא צוה אתם לבלתי הגיד לאיש את אשר נעשה׃
Luc 8:49
עודנו מדבר ואיש בא מבית ראש הכנסת ויאמר מתה בתך אל תטריח את המורה׃
Luc 13:14
ויכעס ראש הכנסת על אשר רפא ישוע בשבת ויען ויאמר אל העם ששת ימים הם אשר תעשה בהם מלאכה לכן באלה באו והרפאו ולא ביום השבת׃
Luc 18:18
וישאלהו קצין אחד לאמר רבי הטוב מה לי לעשות ואירש חיי עולמים׃
Actes 13:15
ויהי אחר קריאת התורה והנביאים וישלחו אליהם ראשי הכנסת לאמר אנשים אחים אם יש לכם דבר מוסר לעם דברו׃
Matthieu 8:2
והנה איש מצרע בא וישתחו לו ויאמר אדני אם תרצה תוכל לטהרני׃
Matthieu 14:33
ואנשי האניה נגשו וישתחוו לו לאמר באמת בן אלהים אתה׃
Matthieu 15:25
והיא באה ותשתחו לו לאמר אדני עזרני׃
Matthieu 17:14
ויהי כבואם אל המון העם ויגש אליו איש ויכרע על ברכיו לנגדו׃
Matthieu 20:20
אז נגשה אליו אם בני זבדי עם בניה ותשתחו לו לבקש ממנו דבר׃
Matthieu 28:17
ויהי כראותם אתו וישתחוו לו ומקצתם נחלקו בלבם׃
Marc 5:22
והנה בא אחד מראשי הכנסת ושמו יאיר וירא אתו ויפל לרגליו׃
Luc 17:15
ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃
Luc 17:16
ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃
Actes 10:25
ויהי כבוא פטרוס ויצא קרניליוס לקראתו ויפל לרגליו וישתחו׃
Actes 10:26
ויקם אותו פטרוס ויאמר קום כי גם אני אנוש אנכי׃
Matthieu 9:24
סורו מפה כי לא מתה הילדה אך ישנה היא וישחקו לו׃
Marc 5:23
ויתחנן אליו מאד לאמר בתי הקטנה חלתה עד למות אנא בוא נא ושים ידיך עליה למען תרפא ותחיה׃
Luc 7:2
ועבד לאחד משרי המאות חלה למות והוא יקר לו מאד׃
Luc 8:42
כי בת יחידה כשתים עשרה שנה היתה לו והיא נוטה למות ויהי בלכתו שמה וידחקהו המון העם׃
Luc 8:49
עודנו מדבר ואיש בא מבית ראש הכנסת ויאמר מתה בתך אל תטריח את המורה׃
Jean 4:47-49
47
ויהי כשמעו כי בא ישוע מיהודה לארץ הגליל וילך אליו וישאל מאתו לרדת ולרפא את בנו כי קרב למות׃
48
ויאמר אליו ישוע אם לא תראו אתות ומופתים לא תאמינו׃
49
ויאמר אליו האיש אשר מעבדי המלך אדני רדה נא בטרם ימות בני׃
Matthieu 8:8
ויען שר המאה ויאמר אדני נקלתי מבאך בצל קורתי אך דבר נא רק דבר ונרפא נערי׃
Matthieu 8:9
כי אנכי איש נתון תחת השלטון וגם יש תחת ידי אנשי צבא ואמרתי לזה לך והלך ולזה בוא ובא ולעבדי עשה זאת ועשה׃
2 Rois 5:11
ויקצף נעמן וילך ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצוא ועמד וקרא בשם יהוה אלהיו והניף ידו אל המקום ואסף המצרע׃
Jean 11:21
ותאמר מרתא אל ישוע אדני אלו היית פה כי אז לא מת אחי׃
Jean 11:22
וגם עתה ידעתי כי כל אשר תשאל מאת אלהים יתן לך אלהים׃
Jean 11:25
ויאמר אליה ישוע אנכי התקומה והחיים המאמין בי יחיה גם כי ימות׃
Jean 11:32
ותבא מרים אל המקום אשר ישוע עמד שם ותרא אתו ותפל לרגליו ותאמר לו אדני אלו היית פה כי אז לא מת אחי׃