Psaumes 6:2
חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
Psaumes 41:4
אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך׃
Psaumes 147:3
הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם׃
Jérémie 17:14
רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה׃
Jérémie 30:17
כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרש אין לה׃
Jérémie 33:6
הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת׃
Osée 14:4
ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו׃
Marc 2:17
וישמע ישוע ויאמר החזקים אינם צריכים לרפא כי אם החלים לא באתי לקרא הצדיקים כי אם החטאים לתשובה׃
Luc 5:31
]13-03[׃
Luc 8:43
ואשה זבת דם שתים עשרה שנה אשר הוציאה כל קנינה לרפאים ואין איש יכל לרפאתה׃
Luc 9:11
והמון העם כאשר ידעו את זאת הלכו אחריו ויקבלם וידבר אליהם על מלכות האלהים וירפא את הצריכים לרפואה׃
Luc 18:11-13
11
ויתיצב הפרוש לבדו ויתפלל לאמר אלהים אודך כי אינני כאשר האדם הגזלים והעשקים והנאפים או גם כמכס הזה׃
12
אני צם פעמים בשבוע אני מעשר את כל קניני׃
13
והמוכס היה עמד מרחוק ולא אבה אף לשאת את עיניו לשמים כי אם תופף על לבו לאמר אלהים סלח לי החוטא׃
Romains 7:9-24
9
ואני חייתי מלפנים בלא תורה וכאשר באה המצוה ויחי החטא׃
10
ואני מתי והמצוה אשר נתנה לחיים היא נמצאה לי למות׃
11
כי מצא החטא סבה במצוה להתעות אתי ויהרגני על ידה׃
12
ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃
13
הכי הטובה היתה לי למות חלילה אלא החטא למען יראה כי חטא הוא הביא לי על ידי הטובה את המות למען אשר יהיה החטא לחטאה יתרה על ידי המצוה׃
14
כי ידעים אנחנו שהתורה היא רוחנית ואני של בשר ונמכר תחת יד החטא׃
15
כי את אשר אני פעל לא ידעתי כי אינני עשה את אשר אני רצה בו כי אם אשר שנאתי אתו אני עשה׃
16
ובעשותי את אשר לא רציתי בו הנני מודה בזאת כי התורה טובה היא׃
17
ועתה לא אנכי עוד הפעל אתו כי אם החטא הישב בי׃
18
כי ידעתי אשר בי בבשרי לא ישב טוב הן הרצון יש עמדי אבל עשות הטוב לא מצאתי׃
19
כי אינני עשה הטוב אשר אני רצה בו כי אם הרע אשר אינני רצה בו אותו אני עשה׃
20
ואם את אשר לא רציתי בו אני עשה לא עוד אנכי הפעל כי החטא הישב בקרבי׃
21
ובכן מצא אני בי זה החק אנכי רצה לעשות הטוב ודבק בי הרע׃
22
כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים׃
23
אך ראה אני באברי חק אחר הלחם לחק שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באברי׃
24
אוי לי האדם העני מי יצילני מגוף המות הזה׃
Apocalypse 3:17
כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אמלל אתה ודוי ועני ועור וערם׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃