Matthieu 15:22-28
22
והנה אשה כנענית יצאה מן הגבולות ההם ותצעק אליו לאמר חנני אדני בן דוד כי בתי מענה מאד על ידי שד׃
23
והוא לא ענה אתה דבר ויגשו תלמידיו ויבקשו ממנו לאמר שלחה כי צעקת היא אחרינו׃
24
ויען ויאמר לא שלחתי כי אם אל הצאן האבדות לבית ישראל׃
25
והיא באה ותשתחו לו לאמר אדני עזרני׃
26
ויען ויאמר לא טוב לקחת את לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃
27
ותאמר כן אדני אפס כי גם צעירי הכלבים יאכלו מפרורים הנפלים מעל שלחן אדניהם׃
28
ויען ישוע ויאמר אליה אשה גדלה אמונתך יהי לך כרצונך ותרפא בתה מן השעה ההיא׃
2 Chroniques 33:1
בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם׃
2 Chroniques 33:2
ויעש הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל׃
2 Chroniques 33:19
ותפלתו והעתר לו וכל חטאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי׃
Psaumes 81:10
אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו׃
Psaumes 81:16
ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך׃
Jean 2:2
וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתנה׃
Jean 3:8-10
8
הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃
9
ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת׃
10
ויען ישוע ויאמר אליו רבן של ישראל אתה וזאת לא ידעת׃
Luc 23:42
ויאמר אל ישוע זכרני נא אדני בבאך במלכותך׃
Luc 23:43
ויאמר ישוע אליו אמן אמר אני לך כי היום תהיה עמדי בגן עדן׃
Actes 9:11
ויאמר אליו האדון קום לך אל הרחוב הנקרא הישר ושאל בבית יהודה לאיש טרסי ושמו שאול כי הנה הוא מתפלל׃