Matthieu 7:11
הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃
Matthieu 21:22
וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
1 Rois 3:5
בגבעון נראה יהוה אל שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן לך׃
Psaumes 10:17
תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך׃
Psaumes 50:15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
Psaumes 86:5
כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך׃
Psaumes 145:18
קרוב יהוה לכל קראיו לכל אשר יקראהו באמת׃
Psaumes 145:19
רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃
Esaïe 55:6
דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃
Esaïe 55:7
יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח׃
Jérémie 29:12
וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃
Jérémie 29:13
ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃
Jérémie 33:3
קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם׃
Marc 11:24
על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃
Luc 11:9
וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
Luc 11:10
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃
Luc 11:13
הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃
Luc 18:1
וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות׃
Jean 4:10
ויען ישוע ויאמר אליה לו ידעת את מתת אלהים ומי הוא האמר אליך תני נא לי לשתות כי עתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים׃
Jean 14:13
וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃
Jean 14:14
כי תשאלו דבר בשמי אני אעשנו׃
Jean 15:7
והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
Jean 15:16
לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃
Jean 16:23
וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם׃
Jean 16:24
עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃
Jacques 1:5
ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃
Jacques 1:6
רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃
Jacques 5:15
ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃
1 Jean 3:22
וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
1 Jean 5:14
וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃
1 Jean 5:15
ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃
Apocalypse 3:17
כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אמלל אתה ודוי ועני ועור וערם׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃
Matthieu 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
Psaumes 10:4
רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו׃
Psaumes 27:8
לך אמר לבי בקשו פני את פניך יהוה אבקש׃
Psaumes 69:32
ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃
Psaumes 70:4
ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃
Psaumes 105:3
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃
Psaumes 105:4
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃
Psaumes 119:12
ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃
Proverbes 8:17
אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני׃
Cantique des Cantiques 3:2
אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃
Amos 5:4
כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו׃
Romains 2:7
למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים׃
Romains 3:11
אין משכיל אין דרש את אלהים׃
Hébreux 11:6
ובלי אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלהים כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלהים וגמול הוא משיב לדרשיו׃
Luc 13:25
והיה מיום אשר יקום בעל הבית וסגר את הדלת ותחלו לעמד בחוץ ולדפק על הדלת לאמר אדנינו אדנינו פתח לנו וענה ואמר אליכם אינני יודע אתכם מאין אתם׃