Job 31:24
אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃
Psaumes 39:6
אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃
Psaumes 62:10
אל תבטחו בעשק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשיתו לב׃
Proverbes 11:4
לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃
Proverbes 16:16
קנה חכמה מה טוב מחרוץ וקנות בינה נבחר מכסף׃
Proverbes 23:5
התעוף עיניך בו ואיננו כי עשה יעשה לו כנפים כנשר ועיף השמים׃
Ecclesiaste 2:26
כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם זה הבל ורעות רוח׃
Ecclesiaste 5:10-14
10
אהב כסף לא ישבע כסף ומי אהב בהמון לא תבואה גם זה הבל׃
11
ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליה כי אם ראית עיניו׃
12
מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון׃
13
יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עשר שמור לבעליו לרעתו׃
14
ואבד העשר ההוא בענין רע והוליד בן ואין בידו מאומה׃
Sophonie 1:18
גם כספם גם זהבם לא יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כל הארץ כי כלה אך נבהלה יעשה את כל ישבי הארץ׃
Luc 12:21
זה חלק האצר לו אצרות ולא יעשיר באלהים׃
Luc 18:24
וירא ישוע כי נעצב ויאמר כמה יקשה לבעלי נכסים לבוא אל מלכות האלהים׃
1 Timothée 6:8-10
8
ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃
9
אבל המבקשים להעשיר יפלו בנסיון ובמוקשים וברב תאות סבלות ומשחיתות המשקיעות את האדם בשחת ובאבדון׃
10
כי שרש כל הרעות אהבת הכסף ויש אשר ערגו לו ויסורו מן האמונה ויעציבו את נפשם במכאבים רבים׃
1 Timothée 6:17-10
Hébreux 13:5
רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃
Jacques 5:1-3
1
הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
2
עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש׃
3
זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃
1 Jean 2:15
אל תאהבו את החלד ואת דברי החלד אם יאהב איש את החלד אין בו אהבת האב׃
1 Jean 2:16
כי כל אשר בחלד תאות הבשר ותאות העינים וגאות ההון איננו מן אבינו כי אם מן החלד׃