Matthieu 4:4
ויען ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יי׃
Exode 16:16-35
16
זה הדבר אשר צוה יהוה לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו׃
17
ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט׃
18
וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו׃
19
ויאמר משה אלהם איש אל יותר ממנו עד בקר׃
20
ולא שמעו אל משה ויותרו אנשים ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף עלהם משה׃
21
וילקטו אתו בבקר בבקר איש כפי אכלו וחם השמש ונמס׃
22
ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה׃
23
ויאמר אלהם הוא אשר דבר יהוה שבתון שבת קדש ליהוה מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העדף הניחו לכם למשמרת עד הבקר׃
24
ויניחו אתו עד הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא היתה בו׃
25
ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום ליהוה היום לא תמצאהו בשדה׃
26
ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו׃
27
ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו׃
28
ויאמר יהוה אל משה עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי׃
29
ראו כי יהוה נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי׃
30
וישבתו העם ביום השבעי׃
31
ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש׃
32
ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים׃
33
ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן והנח אתו לפני יהוה למשמרת לדרתיכם׃
34
כאשר צוה יהוה אל משה ויניחהו אהרן לפני העדת למשמרת׃
35
ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד באם אל קצה ארץ כנען׃
Job 23:12
מצות שפתיו ולא אמיש מחקי צפנתי אמרי פיו׃
Psaumes 33:18
הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃
Psaumes 33:19
להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃
Psaumes 34:10
כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃
Proverbes 30:8
שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי׃
Esaïe 33:16
הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים׃
Luc 11:3
את לחם חקנו תן לנו יום יום׃
Jean 6:31-59
31
אבותינו אכלו את המן במדבר כאשר כתוב לחם מן השמים נתן למו לאכל׃
32
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם לא משה נתן לכם את הלחם מן השמים כי אם אבי נתן לכם את הלחם מן השמים האמתי׃
33
כי לחם אלהים הוא היורד מן השמים ונתן חיים לעולם׃
34
ויאמרו אליו אדני תנה לנו תמיד את הלחם הזה׃
35
ויאמר להם ישוע אנכי הוא לחם החיים כל הבא אלי לא ירעב ואשר יאמין בי לא יצמא עוד׃
36
ואני הנה אמרתי לכם כי גם חזיתם אתי ולא תאמינו׃
37
כל אשר יתננו לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה׃
38
כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃
39
וזה רצון האב אשר שלחני כי כל אשר נתן לי לא יאבד לי כי אם אקימנו ביום האחרון׃
40
וזה רצון שלחי אשר כל הראה את הבן ומאמין בו יהיו לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃
41
וילנו עליו היהודים על אמרו אנכי הוא הלחם הירד מן השמים׃
42
ויאמרו הלא זה הוא ישוע בן יוסף אשר אנחנו ידעים את אביו ואת אמו ואיך יאמר מן השמים באתי׃
43
ויען ישוע ויאמר אליהם אל תלינו איש אל רעהו׃
44
לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון׃
45
הלא כתוב בנביאים וכל בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבא אלי׃
46
לא כאלו ראה איש את האב בלתי הבא מאת האלהים הוא ראה את האלהים׃
47
אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי לו חיי עולמים׃
48
אנכי הוא לחם החיים׃
49
אבותיכם אכלו את המן במדבר וימתו׃
50
זה הוא הלחם הירד מן השמים למען יאכל איש ממנו ולא ימות׃
51
אנכי הלחם החי הירד מן השמים איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אני נתן בעד חיי העולם׃
52
ויתוכחו היהודים איש עם רעהו לאמר איכה יוכל זה לתת לנו את בשרו לאכל׃
53
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו אין לכם חיים בקרבכם׃
54
האכל את בשרי והשתה את דמי יש לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃
55
כי בשרי באמת הוא מאכל ודמי באמת הוא משקה׃
56
האכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו׃
57
כאשר שלחני האב החי ואנכי חי בגלל אבי כן האכל אתי גם הוא יחיה בגללי׃
58
זה הוא הלחם הירד מן השמים לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימתו האכל את הלחם הזה יחיה לעולם׃
59
כזאת דבר בבית הכנסת בלמדו בכפר נחום׃
2 Thessaloniciens 3:12
ואנשים כאלה נצוה אותם ונבקש מהם באדנינו ישוע המשיח לעבד בנחת למען יאכלו את לחמם׃
1 Timothée 6:8
ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃