Matthieu 11:29
קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃
Matthieu 21:5
אמרו לבת ציון הנה מלכך יבוא לך עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות׃
Nombres 12:3
והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה׃
Psaumes 22:26
יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד׃
Psaumes 25:9
ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו׃
Psaumes 69:32
ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃
Psaumes 147:6
מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי ארץ׃
Psaumes 149:4
כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃
Esaïe 11:4
ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע׃
Esaïe 29:19
ויספו ענוים ביהוה שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Sophonie 2:3
בקשו את יהוה כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו ביום אף יהוה׃
Galates 5:23
וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
Ephésiens 4:2
בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃
Colossiens 3:12
לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃
1 Timothée 6:11
ואתה איש האלהים ברח לך מאלה ורדף צדקה וחסידות ואמונה ואהבה וסבלנות וענוה׃
2 Timothée 2:25
ומיסר בנמיכות רוח את המתנגדים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב להכרת האמת׃
Tite 3:2
ולבלתי גדף אדם ולחדל מריב ולהכריע לכף זכות ולהתנהג בכל ענוה לפני כל אדם׃
Jacques 1:21
לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם׃
Jacques 3:13
מי בכם חכם ונבון יראה בדרכו הטובה את מעשיו בענות החכמה׃
1 Pierre 3:4
כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃
1 Pierre 3:15
את יהוה אלהים אתו תקדישו בלבבכם והיו נכנים תמיד להשיב דבר בענוה וביראה לכל שאל אתכם חשבון התוחלת אשר בקרבכם׃
Psaumes 25:13
נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃
Psaumes 37:9
כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ׃
Psaumes 37:11
וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום׃
Psaumes 37:22
כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו׃
Psaumes 37:29
צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה׃
Psaumes 37:34
קוה אל יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה׃
Esaïe 60:21
ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעו מעשה ידי להתפאר׃
Romains 4:13
כי לא על ידי תורה באה ההבטחה לאברהם ולזרעו להיותו ירש העולם כי אם על ידי צדקת האמונה׃