Exode 23:4
כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו׃
Exode 23:5
כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו׃
2 Rois 6:22
ויאמר לא תכה האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה שים לחם ומים לפניהם ויאכלו וישתו וילכו אל אדניהם׃
2 Chroniques 28:9-15
9
ושם היה נביא ליהוה עדד שמו ויצא לפני הצבא הבא לשמרון ויאמר להם הנה בחמת יהוה אלהי אבותיכם על יהודה נתנם בידכם ותהרגו בם בזעף עד לשמים הגיע׃
10
ועתה בני יהודה וירושלם אתם אמרים לכבש לעבדים ולשפחות לכם הלא רק אתם עמכם אשמות ליהוה אלהיכם׃
11
ועתה שמעוני והשיבו השביה אשר שביתם מאחיכם כי חרון אף יהוה עליכם׃
12
ויקמו אנשים מראשי בני אפרים עזריהו בן יהוחנן ברכיהו בן משלמות ויחזקיהו בן שלם ועמשא בן חדלי על הבאים מן הצבא׃
13
ויאמרו להם לא תביאו את השביה הנה כי לאשמת יהוה עלינו אתם אמרים להסיף על חטאתינו ועל אשמתינו כי רבה אשמה לנו וחרון אף על ישראל׃
14
ויעזב החלוץ את השביה ואת הבזה לפני השרים וכל הקהל׃
15
ויקמו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערמיהם הלבישו מן השלל וילבשום וינעלום ויאכלום וישקום ויסכום וינהלום בחמרים לכל כושל ויביאום ירחו עיר התמרים אצל אחיהם וישובו שמרון׃
Psaumes 7:4
אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃
Psaumes 35:13
ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על חיקי תשוב׃
Psaumes 35:14
כרע כאח לי התהלכתי כאבל אם קדר שחותי׃
Proverbes 25:21
אם רעב שנאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים׃
Proverbes 25:22
כי גחלים אתה חתה על ראשו ויהוה ישלם לך׃
Luc 6:27
אבל אליכם השמעים אני אמר אהבו את איביכם היטיבו לשנאיכם׃
Luc 6:28
ברכו את מקלליכם והתפללו בעד מכלימיכם׃
Luc 6:34
ואם תלוו את האנשים אשר תקוו לקבל מהם מה הוא חסדכם גם החטאים מלוים את החטאים למען יושב להם בשוה׃
Luc 6:35
אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃
Luc 23:34
ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל׃
Actes 7:60
ויכרע על ברכיו ויצעק בקול גדול יהוה אל תשמר להם את החטא הזה ויהי אחרי דברו כדבר הזה ויישן׃
Romains 12:14
ברכו את רדפיכם ברכו ואל תקללו׃
Romains 12:20
לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃
Romains 12:21
אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃
1 Corinthiens 4:12
ויגעים אנחנו בעמל ידינו קללונו ונברך חרפונו ונסבל׃
1 Corinthiens 4:13
גדפו אתנו ותנחנן ונהי כגללי העולם ולסחי לכלם עד עתה׃
1 Corinthiens 13:4-8
4
האהבה מארכת אף ועשה חסד האהבה לא תקנא האהבה לא תתפאר ולא תתרומם׃
5
לא תעשה דבר תפלה ולא תבקש את אשר לה ולא תתמרמר ולא תחשב הרעה׃
6
לא תשמח בעולה כי שמחתה עם האמת׃
7
את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃
8
האהבה לא תבל לעולם אך הנבואות הנה תבטלנה והלשנות תכלינה והדעת תבטל׃
1 Pierre 2:23
אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃
1 Pierre 3:9
אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃