Matthieu 19:19
כבד את אביך ואת אמך ואהבת לרעך כמוך׃
Matthieu 22:39
והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
Matthieu 22:40
בשתי המצות האלה כל התורה תלויה וגם הנביאים׃
Lévitique 19:18
לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Marc 12:31-34
31
והשנית הדמה לה היא ואהבת לרעך כמוך ואין מצוה גדולה מאלה׃
32
ויאמר אליו הסופר אמנם רבי יפה דברת כי אלהים אחד הוא ואין עוד מלבדו׃
33
ולאהבה אתו בכל לבב ובכל מדע ובכל נפש ובכל מאד ולאהבה את הרע כנפשו גדולה היא מכל עלות וזבחים׃
34
וירא ישוע כי ענה בדעת ויאמר אליו לא רחוק אתה ממלכות האלהים ואיש לא ערב עוד את לבו לשאל אותו שאלה׃
Luc 10:27-29
27
ויען ויאמר ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ובכל מדעך ואת רעך כמוך׃
28
ויאמר אליו כן השיבות עשה זאת וחיה׃
29
והוא חפץ להצטדק ויאמר אל ישוע ומי הוא רעי׃
Romains 13:8-10
8
ואל תהיו חיבים לאיש דבר זולתי אהבת איש את רעהו כי האהב את חברו קים את התורה׃
9
כי מצות לא תנאף לא תרצח לא תגנב לא תענה עד שקר לא תחמד ועוד כאלה כלולות הנה במאמר הזה ואהבת לרעך כמוך׃
10
האהבה לא תרע לרע על כן האהבה קיום התורה כלה׃
Galates 5:13
כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃
Galates 5:14
כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
Jacques 2:8
הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃
Exode 17:14-16
14
ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים׃
15
ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי׃
16
ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר׃
Deutéronome 23:6
לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם׃
Deutéronome 25:17
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים׃
Psaumes 41:10
ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם׃
Psaumes 139:21
הלוא משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט׃
Psaumes 139:22
תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי׃