Lévitique 19:18
לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
1 Samuel 24:10-15
10
הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא אשלח ידי באדני כי משיח יהוה הוא׃
11
ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי כי בכרתי את כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך ואתה צדה את נפשי לקחתה׃
12
ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה בך׃
13
כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך׃
14
אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רדף אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד׃
15
והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריבי וישפטני מידך׃
1 Samuel 25:31-34
31
ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדני ולשפך דם חנם ולהושיע אדני לו והיטב יהוה לאדני וזכרת את אמתך׃
32
ויאמר דוד לאביגל ברוך יהוה אלהי ישראל אשר שלחך היום הזה לקראתי׃
33
וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי׃
34
ואולם חי יהוה אלהי ישראל אשר מנעני מהרע אתך כי לולי מהרת ותבאתי לקראתי כי אם נותר לנבל עד אור הבקר משתין בקיר׃
1 Samuel 26:8-10
8
ויאמר אבישי אל דוד סגר אלהים היום את אויבך בידך ועתה אכנו נא בחנית ובארץ פעם אחת ולא אשנה לו׃
9
ויאמר דוד אל אבישי אל תשחיתהו כי מי שלח ידו במשיח יהוה ונקה׃
10
ויאמר דוד חי יהוה כי אם יהוה יגפנו או יומו יבוא ומת או במלחמה ירד ונספה׃
Job 31:29-31
29
אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע׃
30
ולא נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו׃
31
אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע׃
Proverbes 20:22
אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃
Proverbes 24:29
אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו אשיב לאיש כפעלו׃
Luc 6:29
המכה אתך על הלחי הטה לו גם את האחרת והלקח את מעילך אל תמנע ממנו גם את כתנתך׃
Romains 12:17-19
17
אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה דרשו הטוב בעיני כל אדם׃
18
אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃
19
אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃
1 Corinthiens 6:7
הן בכל ירידה היא לכם שתריבו זה עם זה למה לא תבחרו לסבל הונאה ולמה לא תבחרו להיות עשוקים׃
1 Thessaloniciens 5:15
וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
Hébreux 12:4
עדין לא עמדתם עד לדם במלחמתכם עם החטא׃
Jacques 5:6
הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו׃
1 Pierre 3:9
אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃
1 Rois 22:24
ויגש צדקיהו בן כנענה ויכה את מיכיהו על הלחי ויאמר אי זה עבר רוח יהוה מאתי לדבר אותך׃
Job 16:10
פערו עלי בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון׃
Esaïe 50:6
גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃
Lamentations 3:30
יתן למכהו לחי ישבע בחרפה׃
Michée 5:1
עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל׃
Luc 6:29
המכה אתך על הלחי הטה לו גם את האחרת והלקח את מעילך אל תמנע ממנו גם את כתנתך׃
Luc 22:64
ויחפו את ראשו ויכהו על פניו וישאלהו לאמר הנבא מי הוא ההלם אותך׃
1 Pierre 2:20-23
20
כי אם חטא תחטאו וסבלתם מכות אגרוף מה תתהללו אך אם תענו וסבלתם בעשותכם הטוב חסד הוא מלפני אלהים׃
21
כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃
22
אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃
23
אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃