Exode 21:22-27
22
וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים׃
23
ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש׃
24
עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל׃
25
כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה׃
26
וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו׃
27
ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו׃
Lévitique 24:19
ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו׃
Lévitique 24:20
שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו׃
Deutéronome 19:19
ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך׃