Psaumes 99:5
רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא׃
2 Chroniques 6:6
ואבחר בירושלם להיות שמי שם ואבחר בדויד להיות על עמי ישראל׃
Psaumes 48:2
יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃
Psaumes 87:2
אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃
Malachie 1:14
וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונדר וזבח משחת לאדני כי מלך גדול אני אמר יהוה צבאות ושמי נורא בגוים׃
Apocalypse 21:2
וארא את העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן השמים נכונה ככלה המקשטת לבעלה׃
Apocalypse 21:10
ויוליכני ברוח על הר גדול וגבה ויראני העיר הגדולה ירושלים הקדושה ירדת מן השמים מאת האלהים׃