Matthieu 19:3
ויגשו אליו הפרושים לנסותו לאמר היוכל איש לשלח את אשתו על כל דבר׃
Matthieu 19:7
ויאמרו אליו ולמה זה צוה משה לתת לה ספר כריתת ולשלחה׃
Deutéronome 24:1-4
1
כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו׃
2
ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר׃
3
ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה׃
4
לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃
Jérémie 3:1
לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם יהוה׃
Marc 10:2-9
2
ויגשו אליו הפרושים וישאלהו אם יוכל איש לשלח את אשתו והם מנסים אתו׃
3
ויען ויאמר אליהם מה צוה אתכם משה׃
4
ויאמרו משה התיר לכתב ספר כריתת ולשלח׃
5
ויען ישוע ויאמר אליהם בעבור קשי לבבכם כתב לכם את המצוה הזאת׃
6
אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה עשה אתם אלהים׃
7
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו׃
8
והיו שניהם לבשר אחד ואם כן אפוא אינם עוד שנים כי אם בשר אחד׃
9
לכן את אשר חבר אלהים לא יפרידנו אדם׃