Matthieu 13:35
למלאת את אשר דבר הנביא לאמר אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃
Job 3:1
אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו׃
Psaumes 78:1
משכיל לאסף האזינה עמי תורתי הטו אזנכם לאמרי פי׃
Psaumes 78:2
אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם׃
Proverbes 8:6
שמעו כי נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים׃
Proverbes 31:8
פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף׃
Proverbes 31:9
פתח פיך שפט צדק ודין עני ואביון׃
Luc 6:20-26
20
והוא נשא את עיניו אל תלמידיו ויאמר אשריכם העניים כי לכם מלכות האלהים׃
21
אשריכם הרעבים כעת כי תשבעו אשריכם הבכים כעת כי תשחקו׃
22
אשריכם אם ישנאו אתכם האנשים ואם ינדו אתכם וחרפו והדיחו את שמכם כשם רע בעבור בן האדם׃
23
שמחו ביום ההוא ורקדו כי הנה שכרכם רב בשמים כי כזאת עשו אבתיהם לנביאים׃
24
אך אוי לכם העשירים כי כבר לקחתם את נחמתכם׃
25
אוי לכם השבעים כי תרעבו אוי לכם השחקים כעת כי תתאבלו ותבכו׃
26
אוי לכם אם כל האנשים משבחים אתכם כי כזאת עשו אבותיהם לנביאי השקר׃
Actes 8:35
ויפתח פילפוס את פיו ויחל מן הכתוב הזה ויבשר אותו את ישוע׃
Actes 10:34
ויפתח פטרוס את פיו ויאמר עתה ידעתי באמת כי האלהים איננו נשא פנים׃
Actes 18:14
ויהי אך בקש פולוס לפתח את פיו וגליון אמר אל היהודים לאמר אם היה דבר פשע או מעשה נבלה כי עתה נשאתי ושמעתי אתכם היהודים כמשפט׃
Ephésiens 6:19
וגם בעדי למען ינתן לי הדבר בפתחי פי להגיד בבטחון את סוד הבשורה אשר אנכי ציר לה במוסרות׃