Matthieu 4:25
וילכו אחריו המנים המנים מן הגליל ומן עשר הערים ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן׃
Matthieu 13:2
ויקהלו אליו המון עם רב וירד אל האניה וישב בה וכל העם עמדים על שפת הים׃
Marc 4:1
וישב אל הים ויחל ללמד ויקהלו אליו המון עם רב עד אשר ירד לשבת באניה בים וכל העם עומד על חוף הים ביבשה׃
Matthieu 15:29
ויעבר ישוע משם ויבא אל ים הגליל ויעל ההרה וישב שם׃
Marc 3:13
ויעל אל ההר ויקרא אל אשר הוא חפץ בם ויבאו אליו׃
Marc 3:20
ויבאו הביתה וישב המון העם להתאסף עד כי לא יכלו אף לאכל לחם׃
Jean 6:2
וילכו אחריו המון עם רב כי ראו אותתיו אשר עשה עם החולים׃
Jean 6:3
ויעל ישוע על ההר וישב שם הוא ותלמידיו׃
Matthieu 4:18-22
18
ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו׃
19
ויאמר אליהם לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
20
ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו אחריו׃
21
ויהי כעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו באניה עם זבדי אביהם מתקנים את מכמרותם ויקרא אליהם׃
22
ויעזבו מיד את האניה ואת אביהם וילכו אחריו׃
Matthieu 10:2-4
2
ואלה שמות שנים עשר השליחים הראשון שמעון הנקרא פטרוס ואנדרי אחיו יעקב בן זבדי ויוחנן אחיו׃
3
פילפוס ובר תלמי תומא ומתי המוכס יעקב בן חלפי ולבי המכנה תדי׃
4
שמעון הקני ויהודה איש קריות אשר גם מסר אתו׃
Luc 6:13-16
13
ובהית הבקר אסף אליו את תלמידיו ויבחר מהם שנים עשר אשר גם קרא להם שליחים׃
14
את שמעון אשר גם קראו פטרוס ואת אנדרי אחיו את יעקב ואת יוחנן את פילפוס ואת בר תלמי׃
15
את מתי ואת תומא ואת יעקב בן חלפי ואת שמעון המכנה הקנא׃
16
את יהודה בן יעקב ואת יהודה איש קריות אשר גם היה למוסר׃