Esaïe 53:9
ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו׃
Matthieu 27:66
וילכו ויסכרו את מבוא הקבר ויחתמו את האבן ויעמידו עליו את המשמר׃
Matthieu 28:2
והנה רעש גדול היה כי מלאך יהוה ירד מן השמים ויגש ויגל את האבן מן הפתח וישב עליה׃
Marc 16:3
ותאמרנה אשה אל אחותה מי יגל לנו את האבן מעל פתח הקבר׃
Marc 16:4
ובהביטן ראו והנה נגללה האבן כי היתה גדלה מאד׃
Luc 24:2
וימצאו את האבן גלולה מן הקבר׃
Jean 20:1
ויהי באחד בשבת לפנות הבקר בעוד חשך ותבא מרים המגדלית אל הקבר ותרא את האבן מוסרה מעל הקבר׃