Jean 9:24
ויקראו שנית לאיש אשר היה עור ויאמרו אליו תן כבוד לאלהים אנחנו ידענו כי האיש הזה חטא הוא׃
Jean 12:47
והשמע את דברי ולא ישמרם אני לא אשפט אתו כי לא באתי לשפט את העולם כי אם להושיע את העולם׃
Actes 4:14
ובראותם את האיש הנרפא עמד אצלם לא מצאו לדבר נגדם דבר׃
Matthieu 27:37
וישימו את דבר אשמתו כתוב ממעל לראשו זה הוא ישוע מלך היהודים׃
Matthieu 2:2
איה מלך היהודים הנולד כי ראינו את כוכבו במזרח ונבא להשתחות לו׃
Luc 19:38
ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃
Jean 1:49
ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃