Psaumes 22:6
ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם׃
Psaumes 22:7
כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃
Psaumes 22:17
אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃
Psaumes 31:11-13
11
מכל צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני׃
12
נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד׃
13
כי שמעתי דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו׃
Psaumes 35:15-21
15
ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו׃
16
בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו׃
17
אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי׃
18
אודך בקהל רב בעם עצום אהללך׃
19
אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין׃
20
כי לא שלום ידברו ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשבון׃
21
וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו׃
Psaumes 69:7-12
7
כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃
8
מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃
9
כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃
10
ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי׃
11
ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל׃
12
ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃
Psaumes 69:20-12
Psaumes 109:2
כי פי רשע ופי מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר׃
Psaumes 109:25
ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם׃
Lamentations 1:12
לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו׃
Lamentations 2:15-17
15
ספקו עליך כפים כל עברי דרך שרקו וינעו ראשם על בת ירושלם הזאת העיר שיאמרו כלילת יפי משוש לכל הארץ׃
16
פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃
17
עשה יהוה אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם הרס ולא חמל וישמח עליך אויב הרים קרן צריך׃
Marc 15:29
והעברים גדפו אותו ויניעו ראשם לאמר האח אתה ההורס את ההיכל ובונה אותו בשלשת ימים׃
Marc 15:30
הושע את עצמך ורדה מן הצלב׃
Luc 23:35-39
35
והעם עמד שם וראה וילעגו לו השרים לאמר את אחרים הושיע יושע נא את נפשו אם הוא המשיח בחיר האלהים׃
36
ויהתלו בו אנשי הצבא ויגשו ויביאו לו חמץ׃
37
ויאמרו אם אתה הוא מלך היהודים הושע את נפשך׃
38
וגם מכתב היה ממעל לו בכתב יוני ורומי ועברי זה הוא מלך היהודים׃
39
ואחד מאנשי הבליעל התלוים גדפו לאמר הלא אתה המשיח הושע את עצמך ואתנו׃
1 Pierre 2:22-24
22
אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃
23
אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃
24
למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים׃