Matthieu 26:67
וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃
Job 30:8-10
8
בני נבל גם בני בלי שם נכאו מן הארץ׃
9
ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה׃
10
תעבוני רחקו מני ומפני לא חשכו רק׃
Esaïe 49:7
כה אמר יהוה גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך׃
Esaïe 50:6
גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃
Esaïe 52:14
כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם׃
Esaïe 53:3
נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃
Esaïe 53:7
נגש והוא נענה ולא יפתח פיו כשה לטבח יובל וכרחל לפני גזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃
Michée 5:1
עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל׃
Marc 15:19
ויכו על ראשו בקנה וירקו בו ויכרעו על ברכיהם וישתחוו לו׃
Luc 18:32
כי ימסר לגוים ויהתלו בו ויתעללו בו וירקו בפניו׃
Luc 18:33
ואחרי הכותם אתו בשוטים ימיתוהו וביום השלישי קום יקום׃