Matthieu 26:14-16
14
וילך אחד משנים העשר הנקרא יהודה איש קריות אל ראשי הכהנים׃
15
ויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם וישקלו לו שלשים כסף׃
16
ומן העת ההיא בקש תאנה למסר אותו׃
Matthieu 26:47-50
47
עודנו מדבר והנה בא יהודה אחד משנים העשר ועמו המון רב ברחבות ובמקלות מאת ראשי הכהנים וזקני העם׃
48
והמסר אתו נתן להם אות לאמר האיש אשר אשקהו זה הוא תפשוהו׃
49
ומיד נגש אל ישוע ויאמר שלום לך רבי וינשק לו׃
50
ויאמר אליו ישוע רעי על מה באת ויגשו וישלחו את ידיהם בישוע ויתפשו אתו׃
Marc 14:10
ויהודה איש קריות אחד משנים העשר הלך אל ראשי הכהנים למסר אותו אליהם׃
Marc 14:11
והם כשמעם שמחו ויאמרו לתת לו כסף ויבקש תאנה למסרו׃
Marc 14:43-46
43
עודנו מדבר ויהודה בא והוא אחד משנים העשר ועמו המון רב בחרבות ובמקלות מאת הכהנים הגדולים והסופרים והזקנים׃
44
והמוסר אתו נתן להם אות לאמר האיש אשר אשקהו זה הוא אותו תפשו והוליכהו אל ימלט׃
45
הוא בא והוא נגש אליו ויאמר רבי רבי וינשק לו׃
46
וישלחו בו את ידיהם ויתפשהו׃
Luc 22:2-6
2
והכהנים הגדולים והסופרים מבקשים איך יהרגהו כי יראו מפני העם׃
3
והשטן נכנס ביהודה המכנה איש קריות והוא במספר שנים העשר׃
4
וילך וידבר עם ראשי הכהנים ושרי החיל איך ימסרנו אל ידם׃
5
וישמחו ויאתו לתת לו כסף׃
6
ויבטח אתם ויבקש תואנה למסרו אליהם שלא לעיני ההמון׃
Luc 22:47-6
Luc 22:48-6
Jean 13:2
ויהי אחרי החל הסעודה והשטן נתן בלב יהודה בן שמעון איש קריות למסרו׃
Jean 13:27
ואחרי בלעו בא השטן אל קרבו ויאמר אליו ישוע את אשר תעשה עשה מהרה׃
Jean 18:3
ויקח יהודה את הגדוד ומשרתים מאת הכהנים הגדולים והפרושים ויבא שמה בנרות ובלפידים ובכלי נשק׃
Job 20:5
כי רננת רשעים מקרוב ושמחת חנף עדי רגע׃
Job 20:15-29
15
חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו אל׃
16
ראש פתנים יינק תהרגהו לשון אפעה׃
17
אל ירא בפלגות נהרי נחלי דבש וחמאה׃
18
משיב יגע ולא יבלע כחיל תמורתו ולא יעלס׃
19
כי רצץ עזב דלים בית גזל ולא יבנהו׃
20
כי לא ידע שלו בבטנו בחמודו לא ימלט׃
21
אין שריד לאכלו על כן לא יחיל טובו׃
22
במלאות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואנו׃
23
יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו׃
24
יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה׃
25
שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים׃
26
כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נפח ירע שריד באהלו׃
27
יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו׃
28
יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו׃
29
זה חלק אדם רשע מאלהים ונחלת אמרו מאל׃
2 Corinthiens 7:10
כי העצבת שהיא כרצון אלהים תפעל תשובה לישועה אשר איש לא יתחרט עליה אבל עצבת העולם פעלת את המות׃