Psaumes 1:6
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃
Psaumes 5:5
לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל פעלי און׃
Habaquq 1:13
טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחריש בבלע רשע צדיק ממנו׃
Luc 13:26-30
26
אז תחלו לאמר אכלנו ושתינו לפניך וברחבותינו למדת׃
27
ויאמר אני אמר לכם אינני יודע אתכם מאין אתם סורו ממני כל פעלי האון׃
28
ושם תהיה היללה וחרק השנים כאשר תראו את אברהם ויצחק ויעקב ואת כל הנביאים במלכות האלהים ואתם מגרשים החוצה׃
29
ויבאו ממזרח וממערב ומצפון ומדרום ויסבו במלכות האלהים׃
30
והנה יש אחרונים אשר יהיו ראשונים וראשונים אשר יהיו אחרונים׃
Jean 9:31
והנה ידענו כי את החטאים לא ישמע אל כי אם את ירא האלהים ועשה רצונו אתו ישמע׃
Jean 10:27
צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃
1 Corinthiens 8:3
אבל אם יאהב איש את האלהים האלהים ידעו׃
Galates 4:9
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
2 Timothée 2:19
אך איתן הוא יסוד האלהים וזה חותמו ידע יהוה את אשר לו ועוד יסור מעול כל הקורא את שם המשיח׃