Matthieu 24:42-51
42
לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
43
ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
44
לכן היו נכונים גם אתם כי בשעה אשר לא תדמו יבוא בן האדם׃
45
מי הוא אפוא העבד הנאמן והנבון אשר הפקידו אדניו על בני ביתו לתת להם את אכלם בעתו׃
46
אשרי העבד אשר אדניו בבואו ימצאהו עשה כן׃
47
אמן אמר אני לכם כי יפקידהו על כל אשר לו׃
48
ואם העבד הרע יאמר בלבו בשש אדני לבוא׃
49
ויחל להכות את חבריו ואכל ושתה עם הסובאים׃
50
בוא יבוא אדני העבד ההוא ביום לא יצפה ובשעה לא ידע׃
51
וישסף אתו וישים את חלקו עם החנפים שם תהיה היללה וחרק השנים׃
Luc 21:34-36
34
רק השמרו לכם פן יכבד לבבכם בסבא ובשכרון ובדאגות המחיה ובא עליכם היום ההוא פתאם׃
35
כי כמו פח יבוא על כל הישבים על פני כל הארץ׃
36
לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃
Matthieu 3:2
שובו כי מלכות השמים הגיעה׃
Matthieu 13:24
וישם לפניהם משל אחר לאמר מלכות השמים דומה לאיש אשר זרע זרע טוב בשדהו׃
Matthieu 13:31
וישם לפניהם משל אחר לאמר מלכות השמים דומה לגרגר של חרדל אשר לקחו איש ויזרעהו בשדהו׃
Matthieu 13:38
והשדה הוא העולם והזרע הטוב בני המלכות הם והזונין בני הרע המה׃
Matthieu 13:44
עוד דומה מלכות השמים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש ויטמנהו ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא׃
Matthieu 13:45
עוד דומה מלכות השמים לסחר המבקש מרגליות טבות׃
Matthieu 13:47
עוד דומה מלכות השמים למכמרת אשר הורדה לים ומינים שונים יאספו לתוכה׃
Matthieu 20:1
כי דומה מלכות השמים לאדם בעל בית אשר השכים לצאת בבקר לשכר פעלים לכרמו׃
Matthieu 22:2
דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר עשה חתנה לבנו׃
Daniel 2:44
וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרן לא תשתבק תדק ותסיף כל אלין מלכותא והיא תקום לעלמיא׃
Psaumes 45:14
לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך׃
Cantique des Cantiques 1:3
לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃
Cantique des Cantiques 5:8
השבעתי אתכם בנות ירושלם אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני׃
Cantique des Cantiques 5:16
חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃
Cantique des Cantiques 6:1
אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך׃
Cantique des Cantiques 6:8
ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר׃
Cantique des Cantiques 6:9
אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה׃
1 Corinthiens 11:2
ועל זאת אני משבח אתכם אחי כי זכרתם אתי בכל לשמר את הקבלות כאשר מסרתי לכם׃
Apocalypse 14:4
אלה הם אשר לא נגאלו בנשים כי בתולות המה אלה הם ההלכים אחרי השה אל כל אשר ילך אלה נקנו מתוך בני האדם לראשית בכורים לאלהים ולשה׃
Matthieu 5:16
כן יאר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים ושבחו את אביכים שבשמים׃
Luc 12:35
מתניכם יהיו חגורים והנרות דלקים׃
Luc 12:36
ואתם היו דמים לאנשים המחכים לאדניהם מתי ישוב מן החתנה וכאשר יבוא ודפק יפתחו לו כרגע׃
Philippiens 2:15
למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃
Philippiens 2:16
מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃
2 Timothée 4:8
ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו׃
Tite 2:13
ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח׃
2 Pierre 1:13-15
13
ואחשב כי נכון להזכיר ולהעיר אתכם כל ימי היותי במשכן הזה׃
14
באשר ידעתי כי מהר יעתק משכני כאשר גם גלה לי אדנינו ישוע המשיח׃
15
ואשתדל שיהיה לכם תמיד גם אחרי פטירתי זכרון הדברים האלה׃
2 Pierre 3:12
ולחכות לבא יום יהוה ולהחיש אתו אשר בגללו השמים ימוגו באש והיסדות יבערו ונמסו׃
2 Pierre 3:13
ואנחנו כפי הבטחתו מחכים לשמים חדשים ולארץ חדשה אשר צדק ילין בם׃
Matthieu 9:15
ויאמר אליהם ישוע איך יוכלו בני החפה להתאבל בעוד החתן עמהם הנה ימים באים ולקח מאתם החתן ואז יצומו׃
Matthieu 22:2
דומה מלכות השמים למלך בשר ודם אשר עשה חתנה לבנו׃
Psaumes 45:9-11
9
בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר׃
10
שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך׃
11
ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי לו׃
Esaïe 54:5
כי בעליך עשיך יהוה צבאות שמו וגאלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ יקרא׃
Esaïe 62:4
לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי בה ולארצך בעולה כי חפץ יהוה בך וארצך תבעל׃
Esaïe 62:5
כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהיך׃
Marc 2:19
ויאמר אליהם ישוע איך יוכלו בני החפה לצום בעוד החתן עמהם כל ימי היות החתן עמהם לא יוכלו לצום׃
Marc 2:20
הנה ימים באים ולקח מאתם החתן ואז יצומו בימים ההם׃
Luc 5:34
ויאמר אליהם התוכלו אנס בני החפה לצום והחתן עוד עמהם׃
Luc 5:35
ואולם ימים באים ולקח מאתם החתן אז יצומו בימים ההמה׃
Jean 3:29
אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃
2 Corinthiens 11:2
כי מקנא אני לכם קנאת אלהים כי ארשתי אתכם לאיש אחד להעמיד אתכם בתולה טהורה לפני המשיח׃
Ephésiens 5:25-33
25
האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃
26
למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃
27
להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃
28
כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃
29
כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃
30
כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃
31
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃
32
גדול הסוד הזה ואני מפרש אתו על המשיח ועל עדתו׃
33
ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃
Apocalypse 19:7
נשמחה ונגילה ונתנה לו הכבוד כי באה חתנת השה ואשתו התקדשה׃
Apocalypse 21:2
וארא את העיר הקדושה ירושלים החדשה ירדת מאת האלהים מן השמים נכונה ככלה המקשטת לבעלה׃
Apocalypse 21:9
ויבא אלי אחד משבעת המלאכים הנשאים שבע הקערות המלאות שבע המכות האחרנות וידבר אלי לאמר בא ואראך את הכלה אשת השה׃