Luc 11:47
אוי לכם כי בונים אתם את קברות הנביאים ואבותיכם הרגו אותם׃
Luc 11:48
וכן אתם מעידים ורוצים במעשי אבותיכם כי המה הרגו אותם ואתם בונים את קבריהם׃
Actes 2:29
אנשים אחים הניחו לי ואדברה באזני כלכם על דוד אבינו אשר גם מת גם נקבר וקבורתו אתנו היא עד היום הזה׃