Matthieu 5:3
אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃
Matthieu 18:4
לכן כל המשפיל את עצמו כילד הזה הוא הגדול במלכות השמים׃
Job 22:29
כי השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע׃
Psaumes 138:6
כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃
Proverbes 15:33
יראת יהוה מוסר חכמה ולפני כבוד ענוה׃
Proverbes 16:18
לפני שבר גאון ולפני כשלון גבה רוח׃
Proverbes 16:19
טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים׃
Proverbes 29:23
גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Daniel 4:37
כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה׃
Luc 1:51
גבורות עשה בזרעו פזר גאים במזמות לבבם׃
Luc 1:52
הרס נדיבים מכסאותו וירם שפלים׃
Luc 14:11
כי כל המרומם את עצמו ישפל והמשפיל את עצמו ירומם׃
Luc 18:14
אני אמר לכם כי ירד זה לביתו נצדק מזה כי כל המרים את נפשו ישפל ואשר ישפילה ירומם׃
Jacques 4:6
וגם יגדיל לתת חן על כן אומר אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃
1 Pierre 5:5
וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃