Matthieu 20:26
ואתם אל יהי כן ביניכם כי אם החפז להיות גדול בכם יהי לכם למשרת׃
Matthieu 20:27
והחפץ להיות בכם לראש יהי לכם עבד׃
Marc 10:43
ואתם לא כן ביניכם כי אם החפץ להיות גדול ביניכם יהיה לכם למשרת׃
Marc 10:44
והחפץ להיות בכם ראשון יהיה עבד לכל׃
Luc 22:26
ואתם לא כן כי הגדול בכם יהיה כצעיר והמשל יהיה כמשרת׃
Luc 22:27
כי מי הוא הגדול אם המסב או המשרת הלא המסב ואני הנני בתוככם כמו המשרת׃
Jean 13:14
לכן אם אני המורה והאדון רחצתי את רגליכם גם אתם חיבים לרחץ איש את רגלי אחיו׃
Jean 13:15
כי מופת נתתי לכם למען תעשו גם אתם כאשר עשיתי לכם׃
1 Corinthiens 9:19
כי בהיותי חפשי מכל עשיתי עצמי עבד לכל אדם למען אקנא את הרבים׃
2 Corinthiens 4:5
כי לא אתנו מכריזים אנחנו כי אם את המשיח ישוע לאמר הוא האדון ואנחנו עבדיכם למען ישוע׃
2 Corinthiens 11:23
משרתי המשיח הם כמתהולל אמר אנכי יותר מהם יותר ביגיעות יותר למאד במכות יותר במוסרות ורב פעמים במצוקות מות׃
Galates 5:13
כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃
Philippiens 2:5-8
5
כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃
6
אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃
7
כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃
8
וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃