Matthieu 21:28
אבל מה דעתכם איש היה ולו שני בנים ויגש אל הראשון ויאמר בני לך היום ועבד בכרמי׃
Matthieu 22:42
מה דעתכם על המשיח בן מי הוא ויאמרו אליו בן דוד׃
1 Corinthiens 10:15
כמו אל נבונים מדבר אנכי ושפטו אתם את אשר אמר׃
Matthieu 12:11
ויאמר אליהם מי האיש בכם אשר לו כבש אחד ונפל בבור בשבת ולא יחזיק בו ויעלנו׃
Psaumes 119:176
תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי׃
Esaïe 53:6
כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו ויהוה הפגיע בו את עון כלנו׃
Jérémie 50:6
צאן אבדות היה עמי רעיהם התעום הרים שובבים מהר אל גבעה הלכו שכחו רבצם׃
Ezechiel 34:16
את האבדת אבקש ואת הנדחת אשיב ולנשברת אחבש ואת החולה אחזק ואת השמנה ואת החזקה אשמיד ארענה במשפט׃
Ezechiel 34:28
ולא יהיו עוד בז לגוים וחית הארץ לא תאכלם וישבו לבטח ואין מחריד׃
Luc 15:4-7
4
מי זה האיש מכם אשר לו מאה כבשים ואבד לו אחד מהם ולא יטוש את התשעים ותשעה במדבר והלך אחרי האבד עד כי ימצאהו׃
5
והיה כמצאו אתו ישימנו על כתפיו בשמחה׃
6
ובא אל ביתו וקרא לאהביו ולשכניו יחד לאמר שמחו אתי כי מצאתי את שיי האבד׃
7
אני אמר לכם כי כן תהיה שמחה בשמים על חוטא אחד השב יותר מעל תשעים ותשעה צדיקים אשר לא יצטרכו לתשובה׃
Jean 10:11-21
11
אנכי הוא הרעה הטוב הרעה הטוב יתן את נפשו בעד צאנו׃
12
והשכיר אשר לא רעה הוא והצאן לא לו הנה בראותו כי בא הזאב יעזב את הצאן ונס והזאב יחטף ויפיץ את הצאן׃
13
השכיר ינוס כי שכיר הוא ולא ידאג לצאן׃
14
אני הרעה הטוב וידעתי את אשר לי ונודעתי לאשר לי׃
15
כאשר האב ידעני ואני ידעתי את האב ואת נפשי אתן בעד הצאן׃
16
וצאן אחרות יש לי אשר אינן מן המכלה הזאת ועלי לנהל גם אתן ותשמענה קולי והיה עדר אחד ורעה אחד׃
17
על כן אהב אתי אבי כי את נפשי אתן למען אשוב ואקחה׃
18
ואיש לא יקחנה מאתי כי אם אני מעצמי אתננה יש בידי לתת אתה ובידי לשוב לקחתה את המצוה הזאת לקחתי מעם אבי׃
19
ותהי מחלקת גם בפעם הזאת בין היהודים על הדברים האלה׃
20
ויאמרו רבים מהם שד בו ומשגע הוא למה תשמעו אליו׃
21
ואחרים אמרו לא כאלה ידבר איש אחוז שד היוכל שד לפקח עיני עורים׃
1 Pierre 2:25
אשר בחברתו נרפא לכם כי הייתם כצאן אבדות ועתה שבתם אל הרעה פקיד נפשתיכם׃
1 Rois 21:17
ויהי דבר יהוה אל אליהו התשבי לאמר׃
Ezechiel 34:6
ישגו צאני בכל ההרים ועל כל גבעה רמה ועל כל פני הארץ נפצו צאני ואין דורש ואין מבקש׃
Ezechiel 34:12
כבקרת רעה עדרו ביום היותו בתוך צאנו נפרשות כן אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל׃