Matthieu 16:20
אז צוה את התלמידים בגערה לבלתי הגיד לאיש כי הוא ישוע המשיח׃
Marc 8:30
ויצו אתם בגערה לבלתי דבר עליו לאיש׃
Marc 9:9
וירדו מן ההר ויזהירם לבלתי הגיד לאיש את אשר ראו עד כי יקום בן האדם מן המתים׃
Marc 9:10
וישמרו את הדבר בלבבם וידרשו לדעת מה היא התקומה מן המתים׃
Luc 8:56
וישתוממו אביה ואמה והוא צוה אתם לבלתי הגיד לאיש את אשר נעשה׃
Luc 9:21
ויצו אתם בגערה לבלתי הגיד לאיש את הדבר הזה׃
Luc 9:22
ויאמר מן הצרך הוא אשר בן האדם יענה הרבה וימאס מן הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Matthieu 17:23
ויהרגהו וביום השלישי קום יקום ויתעצבו מאד׃
Matthieu 16:21
מן העת ההיא החל ישוע להורות את תלמידיו שהוא צריך ללכת ירושלים ויענה הרבה בידי הזקנים והכהנים הגדולים והסופרים ויהרג וביום השלישי קום יקום׃
Luc 18:33
ואחרי הכותם אתו בשוטים ימיתוהו וביום השלישי קום יקום׃
Luc 18:34
והם לא הבינו מאומה ויהי הדבר הזה נעלם מהם ולא ידעו את הנאמר׃
Luc 24:46
ויאמר אליהם כן כתוב וכן נגזר אשר יענה המשיח ויקום מן המתים ביום השלישי׃
Luc 24:47
ואשר תקרא בשמו תשובה וסליחת החטאים בכל הגוים החל מירושלים׃