Marc 9:5
ויען פטרוס ויאמר אל ישוע רבי טוב היותנו פה נעשה נא שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת׃
Marc 9:6
כי לא ידע מה ידבר כי היו נבהלים׃
Luc 9:33
ויהי בהפרדם ממנו ויאמר פטרוס אל ישוע מורה טוב היותנו פה נעשה נא שלש סכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת ולא ידע מה דבר׃
Exode 33:18
ויאמר הראני נא את כבדך׃
Exode 33:19
ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃
Psaumes 4:6
רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃
Psaumes 16:11
תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות בימינך נצח׃
Psaumes 63:1-5
1
מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃
2
כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃
3
כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃
4
כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃
5
כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃
Esaïe 33:17
מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים׃
Zacharie 9:17
כי מה טובו ומה יפיו דגן בחורים ותירוש ינובב בתלות׃
Jean 14:8
ויאמר אליו פילפוס אדני הראנו נא את האב ודי לנו׃
Jean 14:9
ויאמר אליו ישוע זה כמה ימים אנכי אתכם ואתה פילפוס הטרם תדעני הראה אתי ראה את האב ולמה זה תאמר הראנו את האב׃
Jean 17:24
אבי חפצתי כי גם הם אשר נתתם לי יהיו עמי באשר אהיה אני למען יחזו את כבודי אשר נתת לי כי אהבתני לפני מוסדות עולם׃
Philippiens 1:23
כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃
1 Jean 3:2
אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃
Apocalypse 21:23
והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃
Apocalypse 22:3-5
3
וכל חרם לא יהיה עוד וכסא האלהים והשה יהיה בה ועבדיו ישרתהו׃
4
והמה יראו את פניו ושמו על מצחותם׃
5
ולילה לא יהיה עוד ולא יצטרכו עוד לאור נר ולאור שמש כי יהוה אלהים הוא יאיר להם וימלכו עד עולמי עולמים׃