Matthieu 17:17
ויען ישוע ויאמר הוי דור בלתי מאמין ופתלתל עד מתי אהיה עמכם עד מתי אסבל אתכם הביאו אותו אלי הנה׃
Matthieu 14:30
ויהי כראתו את הרוח כי חזקה היא ויירא ויחל לטבע ויצעק לאמר אדני הושיעני׃
Matthieu 14:31
וימהר ישוע לשלח את ידו ויחזק בו ויאמר אליו קטן האמונה למה לחק לבך׃
Hébreux 3:19
ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו׃
Matthieu 21:21
ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם אם תהיה לכם אמונה ואינכם מסתפקים לא לבד כמעשה התאנה הזאת תעשו כי גם באמרכם אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים היו תהיה׃
Marc 11:23
כי אמן אמר אני לכם כל אשר יאמר אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים ואין ספק בלבבו כי אם יאמין כי יהיה כאשר אמר כן גם יהיה לו׃
Luc 17:6
ויאמר האדון לו היתה לכם אמונה כגרגר החרדל אז תאמרו אל התות הזה העקר והנטע בתוך הים וישמע לכם׃
1 Corinthiens 12:9
לאחר האמונה ברוח ההוא ולאחר מתנות הרפאות ברוח ההוא׃
1 Corinthiens 13:2
וכי תהיה לי נבואה ואדע כל הסודות וכל הדעת וכי תהיה לי כל האמונה עד כי אעתיק הרים ואין בי האהבה הייתי כאין׃
Matthieu 13:31
וישם לפניהם משל אחר לאמר מלכות השמים דומה לגרגר של חרדל אשר לקחו איש ויזרעהו בשדהו׃
Marc 4:31
כגרגר של חרדל אשר יזרע באדמה והוא קטן מכל הזרעים אשר על הארץ׃
Marc 9:23
ויאמר אליו ישוע לאמר אם תוכל להאמין כל יוכל המאמין׃
Luc 1:37
כי לא יפלא מאלהים כל דבר׃
Luc 18:27
ויאמר מה שיפלא מבני אדם לא יפלא מאלהים׃