Matthieu 20:31
ויגער בם העם להשתיקם והם הרבו לצעק ויאמרו אדנינו חננו נא בן דוד׃
Génèse 32:26
ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני׃
Osée 12:4
וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו׃
Luc 11:8-10
8
אני אמר לכם גם כי לא יקום לתת לו על היותו אהבו יקום בעבור עזות פניו ויתן לו ככל צרכו׃
9
וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
10
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃
Luc 18:1-8
1
וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות׃
2
ויאמר שופט היה בעיר אחת אשר לא ירא את האלהים ולא נשא פנים לאדם׃
3
ואלמנה היתה בעיר ההיא ותבא אליו לאמר דינה את דיני ממריבי׃
4
וימאן מיום אל יום ואחרי כן אמר בנפשו גם כי את האלהים אינני ירא ולאדם לא אשא פנים׃
5
אעשה את דין האלמנה הזאת על הוגיעה אתי פן תבוא תמיד ותדכאני במלים׃
6
ויאמר האדון שמעו את אשר אמר דין העולה׃
7
והאלהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקראים אליו יומם ולילה גם כי יתמהמה להושיעם׃
8
אני אמר לכם כי יעשה את דינם במהרה אך בן האדם בבאו הימצא אמונה בארץ׃
Matthieu 14:33
ואנשי האניה נגשו וישתחוו לו לאמר באמת בן אלהים אתה׃
Marc 9:22
ופעמים רבות הפיל אתו גם באש גם במים להאבידו אך אם יכל תוכל רחם עלינו ועזרנו׃
Marc 9:24
ויתן אבי הילד את קלו בבכי ויאמר אני מאמין עזר נא לחסרון אמונתי׃