Matthieu 5:3-12
3
אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃
4
אשרי האבלים כי הם ינחמו׃
5
אשרי הענוים כי המה יירשו הארץ׃
6
אשרי הרעבים והצמאים לצדקה כי הם ישבעו׃
7
אשרי הרחמנים כי הם ירחמו׃
8
אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים׃
9
אשרי רדפי שלום כי בני אלהים יקראו׃
10
אשרי הנרדפים על דבר הצדקה כי להם מלכות השמים׃
11
אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי׃
12
שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃
Psaumes 1:1
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
Psaumes 1:2
כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃
Psaumes 32:1
לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃
Psaumes 32:2
אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃
Psaumes 119:1
אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה׃
Luc 11:27
ויהי כדברו את הדברים האלה ואשה אחת מן העם נשאה את קולה ותאמר אליו אשרי הבטן אשר נשאתך והשדים אשר ינקת׃
Luc 11:28
והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃
Matthieu 13:55-57
55
הלא זה הוא בן החרש הלא אמו שמה מרים ואחיו יעקב ויוסי ושמעון ויהודה׃
56
ואחיותיו הלא כלן אתנו הן ומאין איפוא לו כל אלה׃
57
ויהי להם למכשול ויאמר ישוע אליהם אין הנביא נקלה כי אם בארצו ובביתו׃
Matthieu 15:12-14
12
ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו הידעת כי הפרושים בשמעם את הדבר הזה נכשלו בו׃
13
ויען ויאמר כל מטע אשר לא נטע אבי שבשמים עקור יעקר׃
14
הניחו אותם מנהלים עורים המה לעורים וכי יוליך עור את העור ונפלו שניהם בתוך הבור׃
Matthieu 18:7
אוי לעולם מפני המכשלים כי המכשלים צריכים לבוא אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו יבוא המכשול׃
Matthieu 24:10
ואז יכשלו רבים ומסרו איש את רעהו ושנאו איש את אחיו׃
Matthieu 26:31
אז אמר אליהם ישוע אתם כלכם תכשלו בי בלילה הזה כי כתוב אכה את הרעה ותפוצין הצאן׃
Esaïe 8:14
והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל לפח ולמוקש ליושב ירושלם׃
Esaïe 8:15
וכשלו בם רבים ונפלו ונשברו ונוקשו ונלכדו׃
Luc 2:34
ויברך אותם שמעון ויאמר אל מרים אמו הנה זה מוסד לנפילה ולתקומה לרבים בישראל ולאות מריבה׃
Luc 4:23-29
23
ויאמר אליהם הן תאמרו לי את המשל הזה רפא רפא את עצמך וככל אשר שמענו שנעשה בכפר נחום עשה כן גם פה בעיר מולדתך׃
24
ויאמר אמן אמר אני לכם כי אין נביא רצוי בארץ מולדתו׃
25
ואמת אני אמר לכם אלמנות רבות היו בישראל בימי אליהו בהעצר השמים שלש שנים וששה חדשים ורעב גדול היה בכל הארץ׃
26
ולא נשלח אליהו אל אחת מהנה זולתי צרפתה אשר לצידון אל אשה אלמנה׃
27
ומצרעים רבים היו בישראל בימי אלישע הנביא ולא טהר אחד מהם זולתי נעמן הארמי׃
28
וימלאו כל אשר בבית הכנסת חמה בשמעם את אלה׃
29
ויקומו וידיחו אותו אל מחוץ לעיר ויביאהו עד גב ההר אשר נבנתה עירם עליו למען השליכו מטה׃
Jean 6:60
ורבים מתלמידיו כשמעם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל לשמע אתו׃
Jean 6:61
ויבן ישוע בלבו כי תלמידיו מלינים על זאת ויאמר אליהם הזאת לכם למכשול׃
Jean 6:66
מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסגו אחור ולא יספו להתהלך אתו׃
Jean 7:41
ויש אשר אמרו זה הוא המשיח ואחרים אמרו המן הגליל יבא המשיח׃
Jean 7:42
הלא הכתוב אמר כי מזרע דוד ומכפר בית לחם מקום דוד יצא המשיח׃
Romains 9:32
ועל מה יען אשר לא מאמונה דרשוה כי אם ממעשים כי התנגפו באבן נגף׃
Romains 9:33
ככתוב הנני יסד בציון אבן נגף וצור מכשול וכל המאמין בו לא יבוש׃
1 Corinthiens 1:22
כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה׃
1 Corinthiens 1:23
ואנחנו משמיעים את המשיח הצלוב מכשול ליהודים וסכלות ליונים׃
1 Corinthiens 2:14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃
Galates 5:11
ואני אחי אם אכריז עוד המילה על מה אהיה נרדף הלא אז מבטל מכשול הצלב׃
1 Pierre 2:8
והם נכשלו יען לא שמעו לדבר ולזאת גם נועדו׃