Luc 5:29
ויעש לו לוי משתה גדול בביתו ועם רב של מוכסים ואנשים אחרים היו מסבים עמהם׃
Luc 5:30
]13-03[ וילונו הסופרים אשר בהם והפרושים על תלמידיו ויאמרו למה אתם אכלים אליהם הבריאים אינם צריכים לרפא כי אם החלים׃
Luc 7:34
ובא בן האדם והוא אכל ושתה ואמרתם הנה זולל וסבא ורע למוכסים ולחטאים׃
Luc 7:36
ויבקש ממנו אחד מן הפרושים לאכל אתו לחם ויבא אל בית הפרוש ויסב׃
Luc 14:1
ויהי בבאו בשבת אל בית אחד מראשי הפרושים לאכל לחם והמה ארבים לו׃
Jean 2:2
וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתנה׃
Jean 12:2-8
2
ויעשו לו שם משתה בערב ומרתא משרתת ולעזר היה אחד מן המסבים אתו׃
3
ותקח מרים מרקחת נרד זך ויקר מאד לטרא אחת משקלה ותמשח בה את רגלי ישוע ותנגב את רגליו בשערותיה והבית ימלא ריח המרקחת׃
4
ויאמר אחד מתלמידיו הוא יהודה בן שמעון איש קריות העתיד למסרו׃
5
מדוע לא נמכרה המרקחת בשלש מאות דינר ונתן לעניים׃
6
והוא לא דבר את זאת מחמלתו על העניים כי אם גנב היה וכיס הכסף אתו וישא כל אשר ישימו בו׃
7
ויאמר ישוע הניחה לה ליום קבורתי צפנה זאת׃
8
כי העניים תמיד המה עמכם ואני אינני תמיד עמכם׃
Romains 15:2
כי כל אחד ממנו יבקש הנאת חברו לטוב לו למען יבנה׃
Matthieu 9:10
ויהי בהסבו בביתו והנה מוכסים וחטאים רבים באו ויסבו עם ישוע ותלמידיו׃
Matthieu 9:11
ויראו הפרושים ויאמרו אל תלמידיו מדוע עם המוכסים והחטאים אכל רבכם׃
Luc 15:1
ויהי בקרב אליו כל המוכסים והחטאים לשמע אותו׃
Luc 15:2
וילונו הפרושים והסופרים לאמר הנה זה מקבל את החטאים ואכל אתם׃
Luc 19:7
וילונו כל הראים לאמר בא ללון בבית איש חוטא׃
Psaumes 92:5
מה גדלו מעשיך יהוה מאד עמקו מחשבתיך׃
Psaumes 92:6
איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת׃
Proverbes 17:24
את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ׃
Luc 7:29
וכל העם והמכסים כשמעם הצדיקו את האלהים ויטבלו בטבילת יוחנן׃
Luc 7:35
ותצדק החכמה על ידי כל בניה׃
1 Corinthiens 1:24-29
24
אבל למקראים הן מיהודים הן מיונים את המשיח אשר הוא גבורת אלהים וחכמת אלהים׃
25
יען כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחלשת האל חזקה היא מאדם׃
26
כי ראו נא אחי את קריאתכם שלא רבים המה החכמים לפי הבשר לא רבים השליטים ולא רבים החרים׃
27
כי אם בסכל שבעולם בחר האל למען ביש את החכמים ובחלוש שבעולם בחר האל למען ביש את החזק׃
28
ובדלת העולם בחר האל ובנמאס ובאשר כאין למען בטל את אשר ישנו׃
29
כדי שלא יתהלל לפניו כל בשר׃
Ephésiens 3:8-10
8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
9
ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
10
למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה׃
Apocalypse 5:11-14
11
וארא ואשמע קול מלאכים רבים סביב לכסא ולחיות ולזקנים מספרם רבו רבבות ואלפי אלפים׃
12
קראים בקול גדול נאה לשה הטבוח לקחת עז ועשר וחכמה וגבורה והדר וכבוד וברכה׃
13
וכל בריה אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ ואשר על הים וכל אשר בהם את כלם שמעתי אמרים לאמר לישב על הכסא ולשה הברכה וההדר והכבוד והעז לעולמי עולמים׃
14
ותאמרנה ארבע החיות אמן ועשרים וארבעה הזקנים נפלו על פניהם וישתחוו לחי עולמי העולמים׃
Apocalypse 7:12
ויאמרו אמן הברכה והכבוד והחכמה והתודה וההדר והכח והעז לאלהינו לעולמי עולמים אמן׃