Génèse 38:27
ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה׃
Génèse 38:29
ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ׃
Génèse 38:30
ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח׃
Génèse 46:12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
Nombres 26:20
ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי׃
Nombres 26:21
ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃
1 Chroniques 2:3
בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת שוע הכנענית ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו׃
1 Chroniques 2:4
ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח כל בני יהודה חמשה׃
1 Chroniques 9:6
ומן בני זרח יעואל ואחיהם שש מאות ותשעים׃
Génèse 38:6
ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר׃
Génèse 38:11
ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה׃
Génèse 38:24-26
24
ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף׃
25
הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה׃
26
ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה׃
Génèse 46:12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
Nombres 26:21
ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃
Ruth 4:18
ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את חצרון׃
1 Chroniques 2:5
בני פרץ חצרון וחמול׃
1 Chroniques 4:1
בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל׃
Luc 3:33
בן עמינדב בן ארם בן חצרון בן פרץ בן יהודה׃
Ruth 4:19
וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את עמינדב׃
1 Chroniques 2:9
ובני חצרון אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי׃